Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 26/2008/QH12 | Ban hành: 15/11/2008  |  Hiệu lực: 01/04/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI 
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Nghị quyết số: 26/2008/QH12

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

______________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Sau khi xem xét Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Báo cáo thẩm tra số 544/BC-UBPL12 ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại một số địa phương; danh sách cụ thể do Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Điều 2.

Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2009 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường kết thúc nhiệm kỳ 2004-2009 vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi Ủy ban nhân dân mới được thành lập.

Điều 3.

Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở các quy định của pháp luật, Nghị quyết này, các nội dung cơ bản của Đề án và yêu cầu thí điểm ban hành nghị quyết:

1. Điều chỉnh một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân;

3. Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Điều 4.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a. Tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

b. Trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề chưa phù hợp hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm;

c. Sơ kết, tổng kết việc thí điểm, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBNDLuật Tổ chức HĐND và UBND
Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003
Expand LuậtLuật
Expand Kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấpKéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấp
Expand Phân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấnPhân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn
Expand Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dânQuy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
Expand Quy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyệnQuy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện
Expand Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnhQuy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Expand Số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấpSố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp
Expand Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấnThành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Collapse Thí điểm không thành lập HĐND cấp huyệnThí điểm không thành lập HĐND cấp huyện
Nghị quyết 26/2008/QH12 Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
Expand Tổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáoTổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thươngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thương
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộcTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư phápTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư pháp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tảiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạoTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tưTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tư
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hộiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hội
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệpTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chính
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chính
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DLTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DL
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tếTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tế
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoạiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoại
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ emTổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ em
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnh
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnh
Expand Bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩnBỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩn
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983
Expand Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962
Expand Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958
Expand Sắc lệnh tổ chức chính quyền địa phươngSắc lệnh tổ chức chính quyền địa phương