Tạo tài khoản
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
17/07/2020
Ban hành
01/04/2021
Có hiệu lực