Tạo tài khoản
 

Nghị định 42/2017/NĐ-CP | Ban hành: 05/04/2017  |  Hiệu lực: 01/06/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
05/04/2017
Ban hành
01/06/2017
Có hiệu lực
15/09/2018
Hết hiệu lực một phần