Tạo tài khoản
 

Nghị định 57/2020/NĐ-CP | Ban hành: 25/05/2020  |  Hiệu lực: 10/07/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/05/2020
Ban hành
10/07/2020
Có hiệu lực
30/12/2021
Hết hiệu lực một phần