Tạo tài khoản
 

Nghị định 141/2016/NĐ-CP | Ban hành: 10/10/2016  |  Hiệu lực: 20/12/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
10/10/2016
Ban hành
20/12/2016
Có hiệu lực
15/08/2021
Hết hiệu lực toàn bộ