Tạo tài khoản
 

Nghị định 10/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/02/2016  |  Hiệu lực: 20/03/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/02/2016
Ban hành
20/03/2016
Có hiệu lực
20/07/2019
Hết hiệu lực một phần