Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

1. Lựa chọn nguồn không phải là pháp luật để áp dụng

Ví dụ, người áp dụng pháp luật lựa chọn văn bản áp dụng pháp luật, thay vì phải lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật (vbqppl) để áp dụng pháp luật. Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do cá nhân, tổ chức ban hành để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật vào trong cuộc sống, công việc, ví dụ: quyết định thu hồi đất, quyết định kỷ luật cán bộ, đơn khởi kiện vụ án dân sự. ... Lựa chọn sai nguồn pháp luật áp dụng sẽ mang đến rủi ro pháp lý: Kết quả áp dụng pháp luật sẽ không được pháp luật bảo đảm thực hiện, tức là không có hiệu lực pháp lý thi hành.

2.      Lựa chọn không đúng, không đầy đủ chuyên ngành pháp luật áp dụng

Xác định sai chuyên ngành pháp luật áp dụng được ví như việc người bị lạc đường mà không có bản đồ hoặc không có người để hỏi đường. Chuyên ngành pháp luật, mà cụ thể là vbqppl có giá trị pháp lý cao nhất chuyên ngành, là đầu mối để người áp dụng pháp luật tìm kiếm, lựa chọn đầy đủ, chính xác vbqppl có giá trị pháp lý thấp hơn thuộc chuyên ngành đó (văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, quy định chi tiết …). Vì vậy, lựa chọn không đúng chuyên ngành pháp luật sẽ dẫn đến lựa chọn sai vbppl áo dụng, tức là nội dung vụ việc áp dụng pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của các vbqppl đã được lựa chọn. Mặt khác, lựa chọn không đầy đủ chuyên ngành pháp luật điều chỉnh thì sẽ dẫn tới lựa chọn thiếu vbqppl áp dụng.

Lựa chọn sai, không đầy đủ vbqppl sẽ làm cho kết quả áp dụng pháp luật thiếu chính xác, phiến diện. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, để lựa chọn đầy đủ vbqppl áp dụng cho một vụ việc, người áp dụng pháp luật thường cần phải lựa chọn các loại vbqppl sau đây:

1.      Các vbqppl có giá trị pháp lý cao nhất của các chuyên ngành điều chỉnh vụ việc & các vbqppl sửa đổi, bổ sung các điều khoản điều chỉnh vụ việc của các vbqppl có giá trị pháp lý cao nhất chuyên ngành này.

2.      Các vbqppl hướng dẫn, quy định chi tiết các điều khoản điều chỉnh vụ việc của các vbqppl nêu tại mục (1) và các vbqppl sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết này.

3.      Các vbqppl hướng dẫn, quy định chi tiết các văn bản nêu tại mục 2 (nếu có).

4.      Các vbqppl ban hành để thực tiễn hóa, cụ thể hóa các điều khoản điều chỉnh vụ việc của vbqppl có giá trị pháp lý cao hơn. Ví dụ, Thông tư số: 34/2018/TT-BGTVT V/v Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

5.      Các vbqppl hướng dẫn, quy định chi tiết các văn bản nêu tại mục 4 (nếu có).

6.      Các văn bản đính chính nội dung các văn bản nêu tại các mục (1), (2), (3), (4) & (5) (nếu có).

 

3. Xác định sai hiệu lực áp dụng của vbqppl

- Vbqppl được lựa chọn không có hiệu lực áp dụng đối với vụ việc xảy ra ngoài phạm vi hiệu lực theo lãnh thổ của nó. Ví dụ, vbqppl do HĐND tp Hà Nội ban hành chỉ có hiệu lực áp dụng trong phạm vi địa bàn thành phố Hà Nội và không có hiệu lực áp dụng đối với vụ việc nảy sinh tại tỉnh Hà Nam.

- Vbqppl được lựa chọn không có hiệu lực áp dụng (chưa có hiệu lực, hoặc đã hết hết hiệu lực) tại thời điểm nảy sinh sự kiện (sự biến, hành vi) trong vụ việc.

Lựa chọn sai hiệu lực áp dụng của vbqppl làm cho kết quả áp dụng pháp luật không có hiệu lực thi hành trong thực tiễn vì vbqppl không có, chưa có hiệu lực áp dụng, hoặc đã hết hiệu lực áp dụng thì không có giá trị áp dụng, cũng như không được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước.

 

4.   Lựa chọn không đúng, không đầy đủ điều khoản pháp luật áp dụng

Lựa chọn sai các điều khoản pháp luật áp dụng sẽ dẫn đến áp dụng không đúng pháp luật. Lựa chọn thiếu các quy định của pháp luật sẽ khiến cho việc ra quyết định áp dụng pháp luật thiếu chính xác, phiến diện.

Người áp dụng pháp luật cần lựa chọn đầy đủ, chính các các điều khoản quy định về nội dung vụ việc tại các vbqppl tại mục 3 nêu trên để chắc chắc rằng đã lựa chọn đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật khi áp dụng.

Những rủi ro pháp lý cần tránh khi lựa chọn pháp luật áp dụng