Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 104/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tiếp cận thông tin 2016Luật Tiếp cận thông tin 2016
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 104/2016/QH13 Tiếp cận thông tin
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết2. Hướng dẫn, quy định chi tiết
Expand Thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòngThực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
Expand Cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công anCung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an