Tạo tài khoản
 

Luật 104/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/04/2016
Ban hành
01/07/2018
Có hiệu lực