Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 48/2016/TT-BYT | Ban hành: 30/12/2016  |  Hiệu lực: 01/03/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

B Y T
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 48/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc của Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế

___________________

 

Căn cứ Luật giám định tư pháp s 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một schế độ phụ cấp đặc thù đi với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập thuộc ngành y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế, bao gồm: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, số người thường trực, chế độ thường trực và phụ cấp thường trực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế, gồm: Viện pháp y quốc gia, Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm pháp y cấp tỉnh).

2. Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Viện pháp y quốc gia hoặc Trung tâm pháp y cấp tỉnh, bao gồm: Giám định viên và người giúp việc cho Giám định viên (trợ lý; kỹ thuật viên; y công) tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định pháp y.

Chương II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC

Điều 3. Thời giờ làm việc

Thời giờ làm việc của Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế làm việc theo giờ hành chính, cụ thể như sau:

1. Giám định viên và người giúp việc cho Giám định viên: Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong một ngày và không quá 30 giờ trong một tuần.

2. Các đối tượng khác: Thời giờ làm việc không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 40 giờ trong một tuần.

Điều 4. Làm thêm gi, thời giờ ngh ngơi

1. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc để được hưởng lương của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây gọi là Nghị định số 45/2013/NĐ-CP).

2. Làm thêm giờ của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.

3. Thời giờ nghỉ ngơi của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.

Điều 5. Chế độ thường trực

1. Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở. Các phiên thường trực phải tổ chức chặt chẽ, đbảo đảm tiếp nhận kịp thời việc trưng cầu giám định và tổ chức thực hiện giám định.

2. Nhân lực cho 01 phiên trực không quá 04 người, gồm Giám định viên và người giúp việc (sau đây gọi chung là người tham gia thường trực).

3. Nghỉ bù trực: Người tham gia thường trực 24/24 giờ được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

a) Trực vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần: được nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề sau phiên trực; Trực vào ngày lễ, Tết: được nghỉ bù 02 ngày.

b) Trường hợp đơn vị không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian cho người lao động thì thủ trưởng đơn vị phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Căn cứ vào quy định tại Thông tư này, căn cứ tình hình thực tế và nhân lực của tổ chức pháp y công lập, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tổ chức giám định pháp y công lập phải ban hành Quy chế thường trực cụ thể và triển khai thực hiện Quy chế này tại cơ sở.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 7. Trách nhim thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Bộ và Viện Pháp y Quốc gia hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này;

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn Trung tâm Pháp y tỉnh triển khai thực hiện chế độ làm việc theo quy định tại Thông tư này;

b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ làm việc tại Trung tâm Pháp y thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Viện Pháp y Quốc gia, Trung tâm Pháp y cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, cha bệnh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ: Vụ Pháp luật, Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đề án 258 của Chính phủ;
- Các B: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTBXH;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- SY tế các tnh/Tp trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Viện PYQG, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KCB, PC (02).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Collapse Luật Giám định tư phápLuật Giám định tư pháp
Collapse Luật Giám định tư pháp 2012Luật Giám định tư pháp 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chế độ bồi dưỡng, phụ cấp giám định viên tư phápChế độ bồi dưỡng, phụ cấp giám định viên tư pháp
Expand Giám định viên pháp y, pháp y tâm thầnGiám định viên pháp y, pháp y tâm thần
Collapse Hoạt động giám định tư pháp trong các ngành, lĩnh vựcHoạt động giám định tư pháp trong các ngành, lĩnh vực
Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa
Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 24/2013/TT-BTTTT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 25/2013/TT-BTTTT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 30/2016/TT-BCT Quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Thông tư 33/2014/TT-BGTVT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Thông tư 35/2014/TT-BKHCN Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
Thông tư 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Thông tư 45/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư 48/2016/TT-BYT Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế
Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư 03/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 14/2020/TT-NHNN Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Expand Quy trình giám định pháp yQuy trình giám định pháp y
Expand Tổ chức, hoạt động trung tâm pháp y cấp tỉnhTổ chức, hoạt động trung tâm pháp y cấp tỉnh
Expand Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, tâm thầnTỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, tâm thần
Expand Điều kiện vật chất, trang thiết bị cho tổ chức giám định pháp lý, tâm thần công lậpĐiều kiện vật chất, trang thiết bị cho tổ chức giám định pháp lý, tâm thần công lập
Expand Trường hợp phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tếTrường hợp phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế
Expand Quy trình giám định pháp y tâm thầnQuy trình giám định pháp y tâm thần
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Giám định tư pháp 2004Pháp lệnh Giám định tư pháp 2004
Expand Nghị định về giám định tư pháp 1988Nghị định về giám định tư pháp 1988