Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 09/2000/TT-BXD | Ban hành: 17/07/2000  |  Hiệu lực: 01/08/2000  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

9

 

 

BỘ XÂY DỰNG

______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Số: 09/2000/TT-BXD

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2000

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

_____________________________

 

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Để thực hiện cơ chế quản lý  đối với công trình của các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước quy định tại các điều 10,11 và 12 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và khoản 4,5 và 6 điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ; Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư  là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Do đặc điểm của quá trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mỗi công trình có chi phí xây dựng riêng được xác định theo quy mô, đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của quá trình xây dựng.

Theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng, chi phí xây dựng công trình được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổng dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình, giá thanh toán công trình ở giai đoạn thực hiện đầu tư và vốn đầu tư được quyết toán khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Tổng mức đầu tư là toàn bộ chi phí đầu tư và xây dựng (kể cả vốn sản xuất ban đầu) và là giới hạn chi phí tối đa của dự án được xác định trong Quyết định đầu tư. Tổng dự toán công trình, tổng giá trị quyết toán công trình khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư đã duyệt hoặc đã được điều chỉnh theo quy định tại điều 25 của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

2- Chi phí xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và các chế độ chính sách của Nhà nước phù hợp những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được quản lý theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999  và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

3- Tất cả các công trình của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của  doanh nghiệp nhà nước đều phải thực hiện theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng được quy định trong Thông tư này.

II. NỘI DUNG CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ

1- Tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:             

Tổng mức đầu tư được phân tích, tính toán và xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của dự án, bao gồm những chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư (điều tra khảo sát, lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án), chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư (đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư, các công trình trên mặt bằng xây dựng hoặc tái định cư, chuyển quyền sử dụng đất, khảo sát, thiết kế, lập và thẩm định thiết kế, tổng dự toán, chi phí thực hiện công tác đấu thầu, hoàn tất các thủ tục đầu tư, xây dựng đường, điện, nước thi công, khu phụ trợ, nhà ở tạm công nhân (nếu có)), chi phí thực hiện đầu tư và xây dựng (xây lắp, mua sắm thiết bị và các chi phí khác có liên quan), chi phí chuẩn bị sản xuất để đưa dự án vào khai thác sử dụng (chi phí đào tạo, chạy thử, sản xuất thử,  thuê chuyên gia vận hành trong thời gian chạy thử), vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sản xuất), lãi vay ngân hàng của chủ đầu tư trong thời gian thực hiện đầu tư, chi phí bảo hiểm, chi phí dự phòng.

Đối với các dự án nhóm A và một số dự án có yêu cầu đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì ngoài các nội dung nói trên, trong tổng mức đầu tư còn bao gồm các chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án.

Nội dung chi tiết của tổng mức đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2- Tổng dự toán công trình, dự toán xây lắp hạng mục công trình và giá thanh toán công trình ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

2-1. Tổng dự toán công trình:

Tổng dự toán công trình là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật- thi công. Tổng dự toán công trình bao gồm: chi phí xây lắp, chi phí thiết bị (gồm thiết bị công nghệ, các loại thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất gia công (nếu có) và các trang thiết bị khác phục vụ cho sản xuất, làm việc, sinh hoạt), chi phí khác và chi phí dự phòng (gồm cả dự phòng do yếu tố trượt giá và dự phòng do khối lượng phát sinh).

Các khoản mục chi phí trong tổng dự toán công trình gồm những nội dung cụ thể như sau:

2.1.1. Chi phí xây lắp bao gồm:

- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ (Có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư);

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng;

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng v.v...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có);

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình;

- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt);

- Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

2.1.2. Chi phí thiết bị bao gồm:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt );

- Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (nếu có) tại cảng Việt nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường;

- Thuế và  phí bảo hiểm thiết bị công trình.

2.1.3. Chi phí khác bao gồm:

              Do đặc điểm riêng biệt của khoản chi phí này nên nội dung của từng loại chi phí được phân chia theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng. Cụ thể là:

a. Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A hoặc dự án nhóm B (nếu cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư yêu cầu bằng văn bản), báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án nói chung và các dự án chỉ thực hiện lập báo cáo đầu tư;

- Chi phí tuyên truyền, quảng cáo dự án (nếu có);

- Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án (đối với các dự án nhóm A và một số dự án có yêu cầu đặc biệt được  Thủ tướng Chính phủ cho phép);

- Chi phí và lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

b. Ở giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Chi phí khởi công công trình (nếu có);

- Chi phí đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí  phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi);

- Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất;

- Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá  kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị và các chi phí tư vấn khác... .

- Chi phí Ban quản lý dự án;

- Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có);

- Chi phí kiểm định vật liệu đưa vào  công trình (nếu có);

- Chi phí lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý chi phí xây dựng công trình;

- Chi phí bảo hiểm công trình;

- Lệ phí địa chính;

- Chi phí và lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật-thi công, tổng dự toán công trình.

c. Ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:

- Chi phí thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình;

- Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị  thu hồi) v.v...

- Chi phí thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình;

- Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có);

- Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có);

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải  (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được) v.v ...

2.1.4. Chi phí dự phòng:

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp nhận, khối lượng phát sinh do các yếu tố không lường trước được, dự phòng do yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án.

2.2. Dự toán xây lắp hạng mục công trình

Dự toán xây lắp hạng mục công trình là chi phí cần thiết để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp của hạng mục công trình được tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật-thi công.

Dự toán xây lắp hạng mục công trình bao gồm:

2.2.1. Giá trị dự toán xây lắp trước thuế  gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

2.2.2. Giá trị dự toán xây lắp sau thuế gồm: giá trị dự toán xây lắp trước thuế và khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra.

2.3. Giá thanh toán công trình

Giá thanh toán là giá trúng thầu cùng các điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng đối với các trường hợp đấu thầu, giá trị dự toán hạng mục công trình hoặc loại công tác xây lắp riêng biệt hay toàn bộ công trình được duyệt trên cơ sở nghiệm thu khối lượng và chất lượng từng kỳ thanh toán đối với trường hợp được phép chỉ định thầu (kể cả trường hợp được cấp có thẩm quyền phân giao nhiệm vụ xây dựng công trình).

Giá thanh toán được thực hiện theo từng thời kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và chỉ được thanh toán hết khi có đủ quyết toán hạng mục công trình hay công trình với Chủ đầu tư, như nội dung quy định trong điều 49 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính

3- Vốn đầu tư được quyết toán khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp lý, hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư  để đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Nội dung chi tiết vốn đầu tư được quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

III. CĂN CỨ LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN  THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Để xác định được toàn bộ các chi phí cần thiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư theo nội dung trong điểm 2 mục II nói trên phải căn cứ vào các tài liệu cần thiết sau đây:

1- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) và báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật-thi công.

3- Khối lượng công tác xây lắp tính theo thiết kế phù hợp với danh mục định mức, đơn giá xây dựng cơ bản.

4- Danh mục và số lượng các thiết bị công nghệ (bao gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có)), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt cần phải lắp đặt, không cần lắp đặt theo yêu cầu công nghệ sản xuất của công trình xây dựng.

Các tổ chức tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật về mức độ đầy đủ, chính xác, hợp lý của các nội dung nêu trong điểm 3 và 4 nói trên.

5- Giá tính theo một đơn vị diện tích hay một đơn vị công suất sử dụng của các hạng mục công trình thông dụng: Là chỉ tiêu xác định chi phí xây lắp bình quân để hoàn thành một đơn vị diện tích hay một đơn vị công suất sử dụng hoặc một đơn vị kết cấu của từng loại nhà, hạng mục công trình thông dụng được xây dựng theo thiết kế điển hình hay theo thiết kế hợp lý kinh tế. Mức giá này được tính toán từ giá trị dự toán trước thuế của các loại công tác, kết cấu xây lắp trong phạm vi ngôi nhà, hạng mục công trình ( dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi v.v...), không bao gồm các chi phí không cấu thành trực tiếp trong phạm vi ngôi nhà hoặc hạng mục công trình như các chi phí để xây dựng các hạng mục đường xá, cấp thoát nước, điện ngoài nhà... và chi phí thiết bị của ngôi nhà hay hạng mục công trình. Căn cứ này để lập tổng dự toán làm cơ sở ghi kế hoạch vốn đầu tư. 

6- Đơn giá xây dựng cơ bản: Đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bao gồm những chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng máy thi công tính trên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp riêng biệt hoặc một bộ phận kết cấu xây lắp và được xác định trên cơ sở định mức dự toán xây dựng cơ bản.

Đối với những công trình quan trọng của Nhà nước, có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp được phép xây dựng đơn giá riêng thì căn cứ vào đơn giá xây dựng cơ bản được lập phù hợp với các bước thiết kế được cấp có thẩm quyền ban hành.

7- Giá các thiết bị được xác định  theo kết quả đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị hoặc theo các thông tin thương mại trên thị trường.

8- Giá cước vận tải, bốc xếp, chi phí lưu kho, bãi theo hướng dẫn của Ban Vật giá Chính phủ.

9- Định mức các chi phí, phí, lệ phí tính theo tỷ lệ % hoặc các bảng giá bao gồm:

- Chi phí đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của các dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi) được xác định  theo quy định của Chính phủ,  hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền.

- Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất căn cứ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

- Định mức chi phí chung, giá khảo sát, chi phí thiết kế, chi phí Ban quản lý  dự án, chi phí các công tác  tư vấn, các chi phí và lệ phí thẩm định (báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán, dự toán công trình...)  theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền.

- Lệ phí địa chính, các loại lệ phí khác, thuế, phí bảo hiểm  căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính.

10- Các chế độ, chính sách khác  có liên quan do Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1- Tổng dự toán công trình

Tổng dự toán công trình được xác định theo nguyên tắc và phương pháp như sau:

- Công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, có kết cấu nền móng và địa chất công trình, địa chất thuỷ văn phức tạp phải thực hiện thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) trước khi thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) thì tổng dự toán công trình lập theo thiết kế kỹ thuật.

- Công trình kỹ thuật đơn giản hoặc thông dụng hoặc đã có thiết kế mẫu chỉ thực hiện thiết kế kỹ thuật-thi công thì tổng dự toán lập theo thiết kế kỹ thuật-thi công.

1.1. Chi phí xây lắp:

1.1.1. Những hạng mục công trình xây dựng thực hiện bước thiết kế kỹ thuật trước khi thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí xây lắp được xác định trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp theo thiết kế kỹ thuật và đơn giá xây dựng cơ bản của các loại công tác hoặc kết cấu xây lắp được lập phù hợp với thiết kế kỹ thuật.

1.1.2. Những hạng mục công trình chỉ thực hiện bước thiết kế kỹ thuật-thi công  thì chi phí xây lắp được xác định trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp theo thiết kế kỹ thuật-thi công và đơn giá xây dựng cơ bản ở nơi xây dựng công trình do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

1.1.3. Những hạng mục công trình thông dụng  thì chi phí xây lắp được xác định trên cơ sở tổng diện tích sàn hay công suất thiết kế của hạng mục công trình và mức gía tính theo một đơn vị diện tích hay một đơn vị công suất sử dụng của hạng mục công trình như nội dung trong điểm 5, mục III nói trên.

1.1.4. Đối với các hạng mục công trình thuộc khu phụ trợ, nhà ở tạm của công nhân xây dựng phục vụ thi công xây lắp công trình của các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định trong tổng mức đầu tư, việc tính chi phí xây lắp cho các hạng mục nói trên được thực hiện như sau:

1.1.4.1. Về xây dựng khu phụ trợ

Chi phí xây dựng khu phụ trợ được lập thành dự toán xây lắp riêng tùy thuộc vào thiết kế cụ thể theo quy mô, tính chất của từng hạng mục công trình trong khu phụ trợ nhưng tổng chi phí xây lắp của các hạng mục công trình không được vượt quá mức chi phí ghi trong tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự toán xây lắp hạng mục công trình xác định theo phương pháp nêu trong phụ lục số 2 của Thông tư này.

1.1. 4.2. Về xây dựng nhà ở tạm của công nhân xây dựng

Chi phí xây dựng nhà ở tạm của công nhân xây dựng được tính toán căn cứ vào nhu cầu cần thiết của loại nhà ở tạm cần xây dựng nhưng không vượt quá 2% giá trị xây lắp trong tổng dự toán đã được phê duyệt của công trình (đối với công trình mới khởi công xây dựng ở xa khu dân cư, những công trình đi theo tuyến (đường xá, kênh mương cấp I, đường lâm nghiệp, đường dây)) và không vượt quá 1% giá trị xây lắp trong tổng dự toán đã được phê duyệt của công trình (đối với các công trình khác).

Chi phí xây dựng khu phụ trợ, nhà ở tạm của công nhân xây dựng được tính trong giá của các gói thầu (đối với công trình thực hiện phương thức đấu thầu) hoặc khoán trọn gói các chi phí này (đối với công trình được cấp có thẩm quyền chỉ định thầu).

1.2. Chi phí thiết bị:

Chi phí thiết bị được xác định theo số lượng từng loại thiết bị và giá trị tính cho một tấn hoặc một cái thiết bị của loại tương ứng; Trong đó, giá trị tính cho 1 tấn hoặc 1 cái thiết bị bao gồm: giá mua, chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (nếu có) tại cảng Việt nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. Trường hợp đấu thầu thì giá thiết bị là giá trúng thầu gồm các nội dung như đã nói ở trên và các khoản chi phí khác (nếu có) được ghi trong hợp đồng.

Riêng đối với các thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công thì chi phí cho các loại thiết bị này được xác định trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và mức giá sản xuất, gia công tính cho 1 tấn hoặc 1 cái phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị phi tiêu chuẩn và các khoản chi phí khác có liên quan như đã nói ở trên.

1.3. Chi phí khác:

Bao gồm các chi phí không thuộc chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và được phân theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng như nội dung trong khoản 2.1.3, điểm 2, mục II của Thông tư này. Các khoản chi phí này được xác định theo định mức tính bằng tỷ lệ (%) hoặc bảng giá cụ thể và được chia làm 2 nhóm:

- Nhóm chi phí, lệ phí xác định theo định mức tính bằng tỷ lệ (%) bao gồm: chi phí thiết kế, chi phí Ban quản lý dự án, chi phí và lệ phí thẩm định và các chi phí tư vấn khác v.v...

Trong đó: Chi phí Ban quản lý dự án được tính theo quy mô và loại công trình. Trị số định mức tỷ lệ (%) và phương thức tính khoản chi phí Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định trong phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

Đối với những định mức chi phí tư vấn chưa có trong quy định hiện hành của Nhà nước, thì Chủ đầu tư lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi có sự thoả thuận của Bộ Xây dựng.

- Nhóm chi phí xác định bằng cách lập dự toán bao gồm chi phí không xác định theo định mức tính bằng tỷ lệ (%) như: Chi phí khảo sát xây dựng, chi phí tuyên truyền quảng cáo dự án, chi phí đào tạo công nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất, chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất thử (nếu có), chi phí đền bù và chi phí tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi)  v.v...

1.4. Phí dự phòng:

Theo quy định thì định mức chi phí dự phòng trong tổng dự toán công trình được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và chi phí khác nêu trong điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nói trên.

Trình tự và phương pháp lập tổng dự toán công trình xây dựng theo hướng dẫn trong phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

2- Dự toán xây lắp hạng mục công trình

Dự toán xây lắp hạng mục công trình được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác xây lắp tính theo thiết kế, đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá xây dựng công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng), định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị giă tăng đầu ra.

Phương pháp lập dự toán xây lắp hạng mục công trình theo hướng dẫn trong phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

V. QUẢN LÝ CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1- Về định mức dự toán

Định mức dự toán xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng nghiên cứu và ban hành áp dụng thống nhất trong cả nước. Đơn giá xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc đơn giá xây dựng cơ bản công trình (đối với công trình được lập đơn giá riêng) đều phải lập trên cơ sở các định mức dự toán nói trên. Trường hợp những loại công tác xây lắp hoặc kết cấu xây dựng chưa có trong danh mục định mức dự toán hiện hành thì các Bộ có xây dựng chuyên ngành và các địa phương phải tổ chức nghiên cứu xây dựng các loại định mức đó và thoả thuận với Bộ Xây dựng để áp dụng.

- Các Bộ có xây dựng chuyên ngành tổ chức soát xét, sửa đổi, bổ sung các định mức dự toán chuyên ngành thoả thuận với Bộ Xây dựng để ban hành áp dụng: Không áp dụng các định mức dự toán do các Bộ có xây dựng chuyên ngành ban hành trước ngày 30/3/1994.

- Sở Xây dựng các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các Sở có xây dựng chuyên ngành tổ chức xây dựng định mức cho các công tác xây lắp sử dụng các loại vật tư, vật liệu và công nghệ xây dựng mới thuộc các công trình xây dựng trên địa phương trình Bộ Xây dựng để áp dụng. Sở Xây dựng và các Sở có xây dựng chuyên ngành không được thoả thuận hoặc thống nhất tạm thời việc bổ sung, điều chỉnh định mức dự toán các công tác xây lắp để lập đơn giá công trình.

- Đối với các công trình quan trọng của Nhà nước, các công trình được phép lập đơn giá riêng và các công trình sử dụng kỹ thuật và biện pháp thi công mới, trong các công trình này có những loại công tác xây lắp chưa có trong hệ thống định mức dự toán hiện hành của Nhà nước, thì Chủ đầu tư cùng  tổ chức tư vấn có chức năng xây dựng định mức cho những loại công tác xây lắp đó, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán thoả thuận với Bộ Xây dựng để áp dụng.

2- Về đơn giá xây dựng cơ bản

2.1. Đơn giá xây dựng cơ bản được lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là đơn giá địa phương) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chỉ sử dụng để lập dự toán xây lắp riêng cho các hạng mục công trình, công trình hoặc xác định chi phí xây lắp trong tổng dự toán đối với các công trình xây dựng tại địa phương (không được sử dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương khác), làm căn cứ để tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu xây lắp đối với tất cả các công trình của Trung ương và địa phương, không phụ thuộc vào cấp quyết định đầu tư, xây dựng trên địa phương đó. Riêng các tập đơn giá xây dựng cơ bản của các thành phố Hà nội, Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà nẵng và Cần thơ trước khi ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng sẽ có văn bản chính thức sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị). Đơn giá xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan (Tài chính, Vật giá, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn...) xây dựng theo nguyên tắc , phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng .

2.2. Đối với những công trình quan trọng của Nhà nước có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và một số công trình có yêu cầu đặc biệt hoặc một số công trình có điều kiện riêng biệt được phép lập đơn giá riêng phù hợp với các bước thiết kế (đơn giá xây dựng cơ bản công trình) theo phương pháp lập đơn giá do Bộ Xây dựng hướng dẫn. Bộ Xây dựng thống nhất với cấp phê duyệt tổng dự toán để thành lập Ban đơn giá công trình và thoả thuận hoặc ban hành đơn giá riêng của những công trình đó.

2.3. Khi sử dụng các tập đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành (bao gồm cả các tập đơn giá xây dựng cơ bản tính cho một số công tác xây lắp chuyên ngành) để lập, thẩm định tổng dự toán, dự toán công trình, nếu có những loại công tác xây lắp chưa có trong các tập đơn giá nói trên, Chủ đầu tư cùng tổ chức tư vấn có chức năng xây dựng định mức, đơn giá những loại công tác xây lắp này, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán thống nhất với Bộ Xây dựng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình.

3- Về tổng dự toán công trình

Tất cả các công trình xây dựng không phân biệt đấu thầu hay được phép chỉ định thầu đều phải lập tổng dự toán theo đúng các nội dung, nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn tại Thông tư này.

Trước khi Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán thì tổng dự toán phải được cơ quan có chức năng quản lý xây dựng được  phân cấp thẩm định. Cơ quan thẩm định tổng dự toán bảo đảm nội dung thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 37 của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả và nội dung thẩm định như đã nói ở trên. Riêng tổng dự toán công trình các dự án thuộc nhóm A do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định, trừ công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A của một số Bộ, Ngành quy định trong khoản 12 điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

Tổng dự toán do cấp có thẩm quyền phê duyệt không được vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

3.1. Tổng dự toán công trình của các dự án nhóm B,C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh thuộc các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương và các Tổng công ty nhà nước do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt sau khi được cơ quan có chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý định mức, đơn giá, dự toán xây dựng của các Bộ có xây dựng chuyên ngành (đối với các dự án mà cấp quyết định đầu tư không có cơ quan chức năng nói trên) thẩm định.

3.2. Tổng dự toán công trình của các dự án thuộc nhóm B,C sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư của doanh nghiệp  phê duyệt sau khi được cơ quan có chức năng quản lý xây dựng của doanh nghiệp hoặc do tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán xây dựng (đối với các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp không có cơ quan chức năng nói trên) thẩm định.

3.3. Tổng dự toán công trình được Người có thẩm quyền phê duyệt là giới hạn tối đa chi phí xây dựng công trình, làm căn cứ để tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu và quản lý chi phí trong quá trình thực hiện dự án. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 38 của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

- Trường hợp những dự án nhóm A được Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó cho phép phân ra các dự án thành phần hoặc tiểu dự án, thì sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được Người có thẩm quyền phê duyệt, việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện như công trình của một dự án đầu tư độc lập.

- Trường hợp đặc biệt, nếu công trình xây dựng của dự án nhóm A, B chưa có tổng dự toán được phê duyệt hoặc chưa đủ điều kiện lập tổng dự toán thì chậm nhất sau khi thực hiện được 50% giá trị khối lượng công tác xây lắp của toàn bộ công trình phải có tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải lập tờ trình nêu rõ lý do, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép.

+ Trường hợp trong quyết định đầu tư đã quy định mức vốn của từng hạng mục nhưng cần thiết phải tiến hành khởi công công trình thì phải có dự toán hạng mục công trình khởi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với các dự toán hạng mục thuộc công trình xây dựng của dự án thành phần hoặc tiểu dự án mà Chủ đầu tư được phép phê duyệt, thì phải được tổ chức có chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toán xây dựng thẩm định trước khi phê duyệt, nhưng các dự toán hạng mục này không được vượt dự toán công trình của dự án thành phần hoặc tiểu dự án trong tổng dự toán của toàn bộ công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.4. Thời gian thẩm định tổng dự toán không quá 45 ngày đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 30 ngày đối với công trình thuộc dự án nhóm B, 20 ngày đối với công trình thuộc dự án  nhóm C kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình

4.1. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

4.2. Tổng dự toán công trình cũng như  dự toán hạng mục công trình hoặc công tác xây lắp riêng biệt đã được phê duyệt có thể được điều chỉnh, bổ sung trong một số trường hợp sau, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

4.2.1. Trường hợp được cấp quyết định đầu tư cho phép thay đổi thiết kế một số bộ phận, hạng mục của công trình, khi lập lại dự toán cho các bộ phận, hạng mục đó theo cùng mặt bằng giá của tổng dự toán đã được phê duyệt mà làm vượt tổng dự toán (bao gồm cả chi phí dự phòng) đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải lập lại tổng dự toán và thực hiện việc thẩm định lại để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2.2. Trong trường hợp được cấp quyết định đầu tư cho phép thay đổi thiết kế  một số bộ phận, hạng mục của công trình, mà không làm vượt tổng dự toán đã được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng) thì khi lập lại dự toán cho các bộ phận, hạng mục đó vẫn phải áp dụng theo cùng một mặt bằng giá của tổng dự toán đã được phê duyệt để bảo đảm sự nhất quán của tài liệu dự toán công trình.

4.2.3. Khi có sự thay đổi về giá cả vật tư, vật liệu xây dựng, tiền lương và các chế độ chính sách khác có liên quan do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành, việc điều chỉnh tổng dự toán, dự toán công trình thực hiện bằng cách xác định mức bù, trừ chênh lệch hoặc điều chỉnh riêng từng khoản mục chi phí trong dự toán, sau đó tổng hợp lại để xác định mức điều chỉnh chung của dự toán công trình:

Trường hợp sau khi điều chỉnh mà vượt tổng dự toán (bao gồm cả chi phí dự phòng) đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải thực hiện việc thẩm định phần chi phí điều chỉnh, bổ sung trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại tổng dự toán của công trình.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì với sự tham gia của Sở Tài chính-Vật giá và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá vật liệu đến hiện trường xây lắp trên cơ sở thông báo định kỳ của Liên Sở Xây dựng-Tài chính-Vật giá về giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng tại nơi bán tập trung hoặc các nơi sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố để làm căn cứ xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu trong dự toán.

Khi có sự thay đổi lớn về giá cả, tiền lương và các chế độ chính sách có liên quan thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Chủ đầu tư   (đối với công trình được lập đơn giá riêng) phải tiến hành xây dựng lại bộ đơn giá xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước.

4.3. Việc thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu thực hiện theo nội dung quy định trong điều 49 của Quy chế  Quản lý đầu tư và xây dựng và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này thay thế Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và áp dụng thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Collapse Luật Xây dựngLuật Xây dựng
Expand Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020
Collapse Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bảo trì công trình xây dựngBảo trì công trình xây dựng
Expand Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngCấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Expand Cấp giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựng
Expand Dự toán công trình xây dựngDự toán công trình xây dựng
Expand Dự án, công trình quan trọng quốc giaDự án, công trình quan trọng quốc gia
Expand Giám sát thi công xây dựngGiám sát thi công xây dựng
Expand Hợp đồng xây dựng công trìnhHợp đồng xây dựng công trình
Expand Khảo sát xây dựngKhảo sát xây dựng
Expand Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trìnhLập, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình
Expand Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựngLập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhânNăng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân
Expand Phân loại đô thịPhân loại đô thị
Expand Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thôngPhòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông
Expand Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nước ngoài tại VNQuy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nước ngoài tại VN
Expand Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việcQuy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc
Expand Quy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng trong nước, nước ngoàiQuy định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng trong nước, nước ngoài
Expand Quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcQuyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Expand Quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựngQuản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
Collapse Quản lý chi phí xây dựng công trìnhQuản lý chi phí xây dựng công trình
Thông tư 01/2006/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 02/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Nghị định 03/2008/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 04/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 05/2007/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 06/2003/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế
Quyết định 06/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
Thông tư 06/2005/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
Thông tư 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Thông tư 07/2007/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Thông tư 09/2000/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định 10/2007/QĐ-BBCVT Về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viên thông
Quyết định 11/2005/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Nghị định 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 12/2008/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 14/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Quyết định 15/2008/QĐ-BXD Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng
Thông tư 17/2010/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 17/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 18/2008/TT-BXD Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng
Nghị định 99/2007/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Expand Quản lý chiếu sáng đô thịQuản lý chiếu sáng đô thị
Expand Quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻQuản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ
Expand Quản lý dự án xây dựng thuộc bộ, ngànhQuản lý dự án xây dựng thuộc bộ, ngành
Expand Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Expand Quản lý kiến trúc đô thịQuản lý kiến trúc đô thị
Expand Quản lý nhà nước về xây dựngQuản lý nhà nước về xây dựng
Expand Quản lý nhà thầu xây dựng nước ngoài tại VNQuản lý nhà thầu xây dựng nước ngoài tại VN
Expand Quản lý và thực hiện dự án thủy điệnQuản lý và thực hiện dự án thủy điện
Expand Quản lý xây dựng công trình lâm sinhQuản lý xây dựng công trình lâm sinh
Expand Thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinhThiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Expand Thiết kế, thi tuyển thiết kế xây dựngThiết kế, thi tuyển thiết kế xây dựng
Expand Thuê tư vấn xây dựng nước ngoàiThuê tư vấn xây dựng nước ngoài
Expand Trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu xây dựngTrường hợp đặc biệt được chỉ định thầu xây dựng
Expand Vật liệu xây dựngVật liệu xây dựng
Expand Xây dựng, quản lý công trình ngầm đô thịXây dựng, quản lý công trình ngầm đô thị
Expand Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trangXây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
Expand Đào tạo, cấp chứng chỉ định giá xây dựngĐào tạo, cấp chứng chỉ định giá xây dựng
Expand Đơn giá xây dựngĐơn giá xây dựng
Expand Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựngCấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
Expand Chỉ số giá xây dựngChỉ số giá xây dựng
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc