Tạo tài khoản
 

Luật 83/2015/QH13 | Ban hành: 25/06/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/06/2015
Ban hành
01/01/2017
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần