Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL 2008 (giai đoạn 01/01/2009 - 01/07/2016)

Dịch vụ liên quan

Kiến thức cơ bản về VBQPPL

 

I. KHÁI NIỆM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


III. HIỆU LỰC VĂN BẢN VỀ THỜI GIAN, KHÔNG GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG


IV. NGƯNG HIỆU LỰC VĂN BẢN, VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC


V. LỰA CHỌN ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỢP MÂU THUẪN