Tạo tài khoản
 

Thông tư 24/2022/TT-BTC | Ban hành: 07/04/2022| Hiệu lực: 25/05/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 24/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Số văn bản
24/2022/TT-BTC
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Đức Chi
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
07/04/2022
Tham chiếu
24/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
25/05/2022
Tham chiếu
24/2022/TT-BTC