Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 38/2022/TT-BCT | Ban hành: 30/12/2022  |  Hiệu lực: 01/01/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW_07.03(VB chưa phân chuyên ngành)VBTW_07.03(VB chưa phân chuyên ngành)
Collapse VBTW_07.03(c)VBTW_07.03(c)
Thông tư 24/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường
Thông tư 25/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)
Thông tư 26/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen
Thông tư 27/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite
Thông tư 28/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Thông tư 29/2022/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Thông tư 30/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
Thông tư 31/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
Thông tư 32/2022/TT-BCT Sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
Thông tư 33/2022/TT-BCT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
Thông tư 34/2022/TT-BCT Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư 35/2022/TT-BCT Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Thông tư 36/2022/TT-BCT Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
Thông tư 37/2022/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
Thông tư 38/2022/TT-BCT Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt