Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT | Ban hành: 27/10/2015  |  Hiệu lực: 15/12/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Số: 12/2015/TT-BKHĐT

      

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

_______________

 

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám đnh tư pháp; tiếp nhn trưng cầu, yêu cu giám định tư pháp; hồ sơ, kết luận giám định tư pháp; thủ tục cngười tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong nh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Thông tư này áp dng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 2. Áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoch và đầu tư

1. Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vc kế hoạch và đầu tư là các tiêu chuẩn về thẩm định đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hp tác xã và các tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Đối với lĩnh vực không có quy chuẩn thì việc giám định căn c vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực giám định.

3. Việc giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phi căn cứ văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Điều 3. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu, đối tượng giám định tư pháp và c người thực hiện giám định tư pháp

1. Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trường hợp văn bn trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Vụ Pháp chế ch trì, phối hợp với Th trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp để lựa chọn người giám định tư pháp theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ Vụ Pháp chế và thực hiện thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cử người giám định tư pháp.

Việc giao, nhận hồ sơ, đi tượng trưng cầu, yêu cu giám định phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

b) Khi tiếp nhận đối tượng cn giám định, i liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có) trong tình trạng niêm phong thì người mở niêm phong phi kiểm tra niêm phong trước khi mniêm phong. Quá trình mở niêm phong phải có mặt người thực hiện giám định; người trưng cầu, yêu cầu giám định và người chng kiến (nếu có). Mọi thông tin, diễn biến liên quan đến quá trình mở niêm phong phi được ghi vào biên bn và có chký xác nhận của các bên tham gia, chứng kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

c) Trường hợp văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế) có văn bản từ chối nhận trưng cu, yêu cầu giám định gửi người trưng cầu, yêu cầu giám định;

d) Trường hợp người trưng cầu, yêu cầu giám định trưng cầu, yêu cầu trực tiếp người giám định tư pháp thì người giám định tư pháp báo cáo Thủ trưng đơn vị trực tiếp qun lý mình đ btrí, tạo điều kiện thực hiện giám định.

2. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế:

a) Trường hợp nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, giám đc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, quyết định hình thức giám định là giám định cá nhân hoặc giám định tập thể theo quy định tại Điều 28 Luật giám định tư pháp; trả lời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định danh sách người được phân công thực hiện giám định và hình thức giám định các nội dung trưng cầu, yêu cầu;

b) Trường hợp nội dung giám định không thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có trách nhiệm từ chối giám định tư pháp và trả lời bng văn bn cho cơ quan trưng cu, yêu cu giám định

3. Người được phân công thực hiện giám định tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định và trlời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định.

Nếu từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp không đhoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ đthực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác thì việc từ chối phải được thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Điều 4. Hồ sơ giám định tư pháp

Hồ sơ giám định tư pháp do người thực hiện giám định tư pháp lập, bao gồm: Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định; biên bản giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định; văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định; bản ảnh giám định (nếu có); kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực hiện giám định do người khác thực hiện (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan đến toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động giám định, kết luận giám định tư pháp.

Điều 5. Kết luận giám định tư pháp

1. Người giám định tư pháp phải lập kết luận giám định tư pháp theo quy định tại Khon 1 Điều 32 Luật giám định tư pháp.

2. Kết luận giám định tư pháp phi có chữ ký ca người thực hiện giám định hoặc người đng đầu tchức thực hiện giám định theo quy định tại Khon 2 Điều 32 Luật giám định tư pháp.

3. Kết luận giám định tư pháp, biên bn bàn giao kết luận giám định tư pháp và văn bản ghi nhận toàn bộ quá trình thực hiện giám định thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục III, IV và V của Thông tư này.

Điều 6. Thành lp Hội đồng giám định tư pháp

1. Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cũng một nội dung giám định.

2. Việc thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện theo quy định sau:

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với Vụ Pháp chế lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp với nội dung trưng cầu giám định, hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng;

b) Hội đồng giám định tư pháp gồm ít nhất 03 thành viên là nhng người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực cần giám định;

c) Hội đng giám định tư pháp hoạt động theo cơ chế giám định tập thquy định tại khon 3 Điều 28 của Luật giám định tư pháp.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

2. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Th trưng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph; Các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chtịch nước:
- Văn phòng Chính ph;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBNd các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Ban qun lý các KCn, KCX, KKT;
- Cục Kim tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Quang Vinh

 

Collapse Luật Giám định tư phápLuật Giám định tư pháp
Collapse Luật Giám định tư pháp 2012Luật Giám định tư pháp 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chế độ bồi dưỡng, phụ cấp giám định viên tư phápChế độ bồi dưỡng, phụ cấp giám định viên tư pháp
Expand Giám định viên pháp y, pháp y tâm thầnGiám định viên pháp y, pháp y tâm thần
Collapse Hoạt động giám định tư pháp trong các ngành, lĩnh vựcHoạt động giám định tư pháp trong các ngành, lĩnh vực
Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa
Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Thông tư 24/2013/TT-BTTTT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 25/2013/TT-BTTTT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 30/2016/TT-BCT Quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Thông tư 33/2014/TT-BGTVT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Thông tư 35/2014/TT-BKHCN Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
Thông tư 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Thông tư 45/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư 48/2016/TT-BYT Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế
Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư 03/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 14/2020/TT-NHNN Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Expand Quy trình giám định pháp yQuy trình giám định pháp y
Expand Tổ chức, hoạt động trung tâm pháp y cấp tỉnhTổ chức, hoạt động trung tâm pháp y cấp tỉnh
Expand Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, tâm thầnTỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, tâm thần
Expand Điều kiện vật chất, trang thiết bị cho tổ chức giám định pháp lý, tâm thần công lậpĐiều kiện vật chất, trang thiết bị cho tổ chức giám định pháp lý, tâm thần công lập
Expand Trường hợp phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tếTrường hợp phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế
Expand Quy trình giám định pháp y tâm thầnQuy trình giám định pháp y tâm thần
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Giám định tư pháp 2004Pháp lệnh Giám định tư pháp 2004
Expand Nghị định về giám định tư pháp 1988Nghị định về giám định tư pháp 1988

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc