Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg | Ban hành: 08/07/2022  |  Hiệu lực: 08/07/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW_27.07(c)(VB chưa phân chuyên ngành)VBTW_27.07(c)(VB chưa phân chuyên ngành)
Collapse VBTW_27.07(c)VBTW_27.07(c)
Quyết định 12/2022/QĐ-TTg Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế
Quyết định 13/2022/QĐ-TTg Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định 14/2022/QĐ-TTg Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2
Nghị quyết 14/2022/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Quyết định 15/2022/QĐ-TTg Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa
Nghị quyết 15/2022/UBTVQH15 Quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Quyết định 16/2022/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Nghị quyết 16/2022/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Nghị quyết 19/2022/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn