Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 11

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 11. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Việc lập quy hoạch điu tra bn địa chất v khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp vi chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quc phòng, an ninh, quy hoch vùng, chiến lược khoáng sản;

b) Định hưng cho quy hoch thăm dò, khai thác khng sn chung c c.

2. Căn c đ lp quy hoch điu tra cơ bn đa cht v khng sn bao gm:

a) Chiến lưc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc png, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản;

b) Kết quả thực hin quy hoạch điều tra bản địa chất v khoáng sản kỳ trước; tiền đề, dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản mi phát hiện.

3. Quy hoch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Lp bản đ địa chất và điều tra khoáng sản trên nền bn đồ địa hình t lệ 1:50.000; xây dựng hệ thống cơ s dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản;

b) Đánh giá tiềm năng từng loại, từng nhóm khoáng sản; xác định vùng có triển vọng về khoáng sản;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản k trước;

d) Xác định quy đầu , nhu cu v thiết bị, k thuật, phương pháp phân tích, thí nghiệm phc vụ điều tra cơ bản đa chất về khoáng sản;

đ) Giải pháp, tiến độ tchc thực hiện quy hoạch.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(1)

 
Nội dung quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền tại điểm a khoản 3 Điều 11 này được hướng dẫn bởi Thông tư 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012.