Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 13

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 13. Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước

1. Việc lập quy hoạch khai tc, s dng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng c nước quy hoạch khai thác, s dng từng loại, nhóm khoáng sản khác c nước phải bo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp vi chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quc phòng, an ninh, quy hoch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;

b) Bảo đảm khai thác, s dụng hợp lý, tiết kiệm, hiu quả khoáng sn phc v nhu cầu hin tại, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

c) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác;

d) Một loại khoáng sản sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau chỉ thể hiện trong một quy hoạch.

2. Căn cứ để lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước bao gồm:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch ngành sản xuất sử dụng khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;

b) Nhu cầu khoáng sản cho chế biến và sử dụng của các ngành kinh tế;

c) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản;

d) Kết quả thực hin quy hoch k trước; kết quả đánh giá môi trưng chiến lược theo quy định của pp luật về bảo vệ môi trưng.

3. Quy hoch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng c nước và quy hoch khai thác, s dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác c nước phải các nội dung chính sau đây:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hp, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác, chế biến, s dng tng loi, nhóm khoáng sn trong khu vc hoạt động khoáng sn;

b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoch k trước;

c) Xác định nhu cu sdụng khng sn và khả năng đáp ứng nhu cầu trong k quy hoạch;

d) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sn cần đầu tư khai thác tiến độ khai thác. Khu vực khai thác khoáng sản được gii hạn bi các đon thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình htọa độ quc gia vi tỷ lệ tch hp;

đ) Xác đnh quy mô, công suất khai thác, yêu cầu v công ngh khai thác;

e) Giải pháp, tiến độ tchc thực hiện quy hoạch.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào