Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 14

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 14. Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản

1. Quy hoạch khoáng sản được điu chnh trong các trưng hp sau đây:

a) Khi điu chnh chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sn ảnh hưng trực tiếp đến nội dung quy hoạch đã được phê duyệt hoặc có s thay đổi ln v nhu cầu chế biến, sử dụng khoáng sản của ngành kinh tế;

b) Có phát hiện mi về khoáng sản làm ảnh hưng đến tính chất, nội dung quy hoch;

c) Khi xảy ra trưng hp quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật này;

d) Vì li ích quốc gia, li ích công cng.

2. Cơ quan nhà nưc có thẩm quyền p duyệt quy hoch khng sản quyết định điều chỉnh quy hoch đã phê duyệt.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào