Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 21

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 21. Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Điều tra bản địa chất v khoáng sản do Nhà nước thc hiện theo quy hoch đã đưc phê duyệt.

Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất v khng sn được bố trí trong dự tn ngân sách nhà nước hng năm.

2. Căn c quy hoạch điu tra cơ bản địa chất v khoáng sản được Th ng Chính phủ pduyệt dự toán ngân sách nhà nước giao, B Tài nguyên Môi trưng tổ chức thc hin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(4)

 
Nội dung quy định về điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất và kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại khoản 1 Điều 21 này được hướng dẫn bởi Điều 14 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016:
Điều 14. Điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất và kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải gắn với điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.

2. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật khoáng sản và được bổ sung từ tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền đầu tư của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

3. Hàng năm, căn cứ vào nguồn thu quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cân đối mức bổ sung kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Nội dung quy định về kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại khoản 1 Điều 21 này được hướng dẫn bởi Điều 43 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012:

Điều 43. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật khoáng sản và được bổ sung từ tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bổ sung kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều này.