Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 22

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 22. Nội dung điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Nội dung điều tra cơ bn địa chất về khoáng sản bao gồm:

a) Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng vi việc lập bản đồ địa cht khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đ nghiên cứu chuyên đề v địa chất, khng sản;

b) Đánh giá tiềm ng khoáng sản theo loại, nhóm khoáng sản theo cấu trúc địa chất có triển vọng nhằm phát hiện khu vc có khoáng sn mi.

2. Bộ Tài nguyên Môi trưng quy định chi tiết nội dung điều tra cơ bản địa chất v khoáng sản; thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điu tra cơ bản đa chất về khoáng sản.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(4)

 
Nội dung quy định về thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Điều 22 này được hướng dẫn bởi Thông tư 43/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016.
Nội dung quy định về Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại điểm b khoản 1 Điều 22 này được hướng dẫn bởi Thông tư 42/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016.
Nội dung quy định về thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại khoản 2 Điều 22 này được hướng dẫn bởi Thông tư 26/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Nội dung quy định về nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất tại điểm e khoản 2 Điều 23 này được hướng dẫn bởi Thông tư 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014.