Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 26

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 26. Khu vực hoạt động khoáng sản

1. Khu vực hoạt động khoáng sản khu vực khoáng sản đã được điu tra bản địa chất v khoáng sản được cơ quan nhà c có thẩm quyền khoanh định trong quy hoch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này.

2. Căn c vào yêu cầu bo đảm quc phòng, an ninh; ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trưng, cnh quan thiên nhiên, di tích lịch s - văn hóa; bảo v rừng đc dụng, công trình hạ tầng, việc thăm dò, khai thác khoáng sn có thể bị hn chế về:

a) Tổ chc, cá nhân được phép thăm , khai thác;

b) Sản lưng khai thác;

c) Thi gian khai thác;

d) Din tích, độ sâu khai thác và phương pháp khai thác.

Căn c yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan qun n nước có thẩm quyn cấp giấy phép quy định tại Điu 82 ca Luật này quyết định hình thc hạn chế hoạt động khoáng sản.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào