Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 35

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 35. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

1. T chc nh ngh thăm dò khoáng sn phi có đ c điu kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) ngưi phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm đã ng tác thc tế trong thăm khoáng sn ít nhất 05 m; có hiu biết, nắm vng tiêu chun, quy chun

k thuật về thăm dò khng sản;

c) đội n công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên quan;

d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công công trình thăm dò khoáng sản.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định chi tiết điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sn.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(2)

 
Nội dung quy định tại Điều 35 này được hướng dẫn lần một bởi Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012.
Nội dung quy định tại Điều 35 này được hướng dẫn lần hai bởi Chương III Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016.