Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 6

Ngày ban hành: 17/11/2010
Ngày hiệu lực: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 6. Lưu trữ thông tin về khoáng sản

1. Báo cáo kết quả điều tra bn địa chất v khng sản, báo cáo kết quả thăm khoáng sản được lưu trữ theo quy định của pp luật về lưu trữ.

2. Mẫu vật địa chất, khoáng sản phải đưc lưu giữ tại Bảo tàng địa chất thuc B Tài nguyên và Môi trưng theo quy đnh ca pháp luật.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(1)

 
Nội dung quy định về nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất tại khoản 2 Điều 6 này được hướng dẫn bởi Thông tư 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014.