Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 34

Ngày ban hành: 25/03/2015
Ngày hiệu lực: 10/05/2015
Ngày hết hiệu lực toàn bộ: 01/10/2019
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 34. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng, đo bóc khối lượng xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng, xác định đơn giá nhân công xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng.

2. Công bố định mức xây dựng, định mức các hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(4)

 

Nội dung quy định về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại khoản 1 Điều 34 này được hướng dẫn bởi Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Nội dung quy định về phương pháp  xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại khoản 1 Điều 34 này được hướng dẫn bởi Thông tư Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016.
Nội dung quy định về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại khoản 2 Điều 34 này được hướng dẫn bởi Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017.
Nội dung quy định về định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại khoản 2 Điều 34 này được hướng dẫn bởi Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015.