Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 61

Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Ngày hết hiệu lực toàn bộ: 01/01/2021
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/07/2011
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 61. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

2. Các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp chung trong một Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

3. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này, công ty quản lý quỹ được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(13)

12
 

Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 61 này được hướng dẫn bởi Mục 4 Chương III Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012:

Nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 này được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương III Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012:
Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 61 này được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương III Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012:
12