Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 50

Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Ngày hết hiệu lực toàn bộ: 01/07/2020
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1: 01/07/2010
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2: 01/07/2015
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 50. Thành lập nhà trường

1. Điều kiện thành lập nhà trường bao gồm:

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục;

b) Có trường sở, thiết bị và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

2. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 51 của Luật này, căn cứ nhu cầu phát triển giáo dục, ra quyết định thành lập đối với trường công lập hoặc quyết định cho phép thành lập đối với trường dân lập, trường tư thục.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(3)

 

Điều 20. Thành lập cơ sở giáo dục

1. Việc thành lập cơ sở giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

b) Khả thi và hiệu quả;

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục;

d) Đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính;

đ) Có địa điểm bảo đảm môi trường giáo dục, bảo đảm an toàn cho người học, người dạy và người lao động trong nhà trường.

2. Nhà trường được thành lập khi có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, chương trình giáo dục, trường sở, thiết bị và tài chính theo tiêu chuẩn cụ thể, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo thẩm quyền, quy định cụ thể điều kiện thành lập trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác

3. Điều kiện thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật Giáo dục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền.

4. Trình tự, thủ tục về việc thành lập cơ sở giáo dục do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể trong Điều lệ nhà trường hoặc trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Điều 20 Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Điều 50 này bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011:


"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục như sau:


...


7. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 20 và khoản 2, 3 Điều 20 như sau:


a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 20 như sau:


“Điều 20. Thành lập cơ sở giáo dục và cho phép hoạt động giáo dục”


b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 Điều 20 như sau:


“2. Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện cho phép nhà trường hoạt động giáo dục được quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.


3. Điều kiện thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập các cơ sở giáo dục khác quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền.”


..."

Điều 50 này được hợp nhất lần hai bởi Điều 50 Luật hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 11 tháng 12 năm 2014:

"Điều 50. Điều kiện thành lập nhà tng  điều kiện để được cho phéhot đngiádc[30]

1. Nhà trưnđưthành lập khcó đủ cáđiu kin sau đây:

a)  Đ án thành lp trưng phù hp vi quy hoạch phát trin kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng i  s giáo dc đã được cơ quan nhà ớc có thẩm quyền phê duyt;

b) Đ án thành lp trường xác định rõ mc tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai,  s vt cht, thiết b, đa đim d kiến y dng trưng, t chc b máy, ngun lc và tài chính; phương hưng chiến lưxây dng và phát trin nhà trưng.

2. Nhà trường đưphép hoạt động giáo dục khi  đủ các điu kin sau đây:

a) Có quyết đnh thành lp hoc quyết định cho phép thành lập nhà trưng;

b) Có đt đai, trưng sở, cơ s vật cht, thiết b đáp ng yêcầu hot độngiáo dục;

c) Đa điểm y dng trưng bo đảm môi trưng giáo dục, an toàn cho ngưi hc, ngưi dạy và nời lađộng;

d)  chương tnh giáo dc và tài liu giảng dy học tp theo quy định phù hvmcấp hvà trình đ đàto;

đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán b qun lý đạt tiêu chuẩn, đ v s lưng, đồng b v cơ cu bo đm thc hin chương trình giáo dc và t chc các hoạt động giáo dục;

e) Có đ ngun lc i chính theo quy đnh đ bảo đảm duy trì và phát trihoạt độngiáo dc;

g) Có quy chế tổ chvà hođộnca nhà trưng.

3. Trong thời hn quy định, nếu nhà trường có đ c điu kiện quy định tại khon 2 Điu này thì được cơ quan có thm quyn cho phép hoạt động giáo dc; hết thi hn quy đnh, nếu không đ điu kin thì quyết định thành lập hoc quyết địnchphép thành lập bị thhồi.

4. Th tưng Chính ph quy đnh c th điu kin thành lập, chphép hot động giáo dc đi với trưng đi hc; B trưởng B Giáo dục và Đào to, Thủ trưng cơ quaqulý nhà nước về gdụngh nghip ở trunương[31] theo thẩm quyn quy định c th điều kin thành lp, cho phép hot đng giáo dc đvi nhà trường  các cấp học và trình độ đào tạo khác."