Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 111/1998/TT-BTC | Ban hành: 03/08/1998  |  Hiệu lực: 18/08/1998  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ TÀI CHÍNH
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 111/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin

________________

Căn cứ vào Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước" theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào Quyết định số 531-TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Về quản lý các Chương trình Quốc gia và Thông tư liên Bộ số 6-TT/LBKH/TC ngày 29/4/1997 của Liên Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính "Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 531-TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia".

Căn cứ vào Quyết định số 280-TTg ngày 29/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Để tăng cường và thống nhất công tác quản lý chi tiêu đối với Chương trình công nghệ thông tin, theo đề nghị của Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin; Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi cho việc tạo lập thông tin điện tử thuộc công nghệ thông tin như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng kinh phí của ngân sách Nhà nước, để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ, ngành cơ quan trung ương và ở các địa phương.

Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng để chi trả thù lao cho những cán bộ làm thêm giờ theo qui định đối với những công việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính, hoặc thuê bên ngoài.

II. MỨC CHI CHO VIỆC TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp của Nhà nước là tạo ra các cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin trên mạng máy vi tính để truyền nhận thông tin, phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

1. Đối với công việc nhập dữ liệu:

1.1. Nhập dữ liệu có cấu trúc: mức chi từ 30đ - 80đ/ trường (hay còn gọi là mục tin), nằm trong các biểu ghi, ứng với các chỉ tiêu khác nhau theo yêu cầu quản lý. Mức chi cao dần theo độ phức tạp của từng trường và toàn bộ biểu mẫu thông tin.

1.2. Nhập dữ liệu phi cấu trúc: Mức chi từ 1.500đ -2.500đ/trang, tương ứng 46 dòng x 70 ký tự /dòng (tuỳ thuộc vào trang thực tế và yêu cầu cụ thể đối với việc kiểm tra dữ liệu), với cỡ chữ 12, khoảng cách dòng đơn, lề theo mặc định của phần mềm soạn thảo và văn bản MS Word, kể cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin.

2. Đối với công việc quét ảnh: Là công việc sử dụng thiết bị ngoại vi để tiến hành số hoá các bức ảnh và lưu dữ hình ảnh đó dưới dạng một tệp tin để có thể kết hợp sử dụng trong các văn bản hoặc siêu văn bản. Mức chi từ 1.000đ - 3.000đ/trang khổ A4 ( tuỳ theo độ lớn, độ phân giải và yêu cầu hiệu chỉnh ảnh sau khi đưa vào máy).

3. Đối với công việc tạo các trang siêu văn bản (Web ) là một dạng dữ liệu được mô tả bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), chức năng chính là cho phép tạo lập kết nối đến các tài nguyên khác trên mạng, trang siêu văn bản có các dạng:

3.1. Trang siêu văn bản đơn giản: Là các văn bản chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nội dung thông tin. Mức chi từ 1.000đ - 2.500đ/trang tài liệu gốc A4 chuyển vào trang siêu văn bản (văn bản phi cấu trúc chuyển đổi sang trang siêu văn bản ,tuỳ theo tính phức tạp ).

3.2. Trang siêu văn bản phức tạp: là các văn bản có sử dụng các tính năng tiên tiến của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tạo được một giao diện thân thiện, mỹ thuật, dễ sử dụng, làm cơ sở dẫn dắt người dùng truy tìm và sử dụng thông tin một cách hiệu quả nhất. Mức chi từ 3.500đ - 9.000đ (tuỳ theo độ phức tạp về bố cục mỹ thuật, nhiều hình ảnh, sử dụng các công nghệ tiên tiến, các mối liên kết phức tạp).

4. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài thông thường được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi qui định tương ứng.

Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định mức chi cụ thể trên cơ sở công việc thực tế và trong phạm vi mức chi qui định tại Thông tư này.

Khi mặt bằng giá cả thị trường dao động từ 20% trở lên so với mặt bằng giá cả năm 1998 (được cơ quan có thẩm quyền công bố), Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung mức chi cho phù hợp.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Kinh phí để chi cho các hoạt động này được tính trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị. Riêng năm 1998, các Bộ, Ngành địa phương thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước đã được Chính phủ thông báo.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán duyệt kế hoạch công tác tạo lập thông tin điện tử đồng thời với việc duyệt mức chi và tổng số thời gian phải làm thêm giờ, thuê bên ngoài thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử.

3. Đơn vị lập danh sách số người làm thêm giờ hoặc thuê ngoài, mức chi ,số tiền được lĩnh, thủ trưởng đơn vị ký duyệt, làm căn cứ để chi tiền. Những người lĩnh tiền phải ký nhận vào bản danh sách của đơn vị. Đây là chứng từ gốc để đơn vị hạch toán làm căn cứ quyết toán theo chế độ quản lý tài chính hiện hành .

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những qui định trước đây của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã Ký)

 

Collapse Luật Ngân sách Nhà nướcLuật Ngân sách Nhà nước
Expand Luật Ngân sách 2015Luật Ngân sách 2015
Expand Luật Ngân sách 2002Luật Ngân sách 2002
Collapse Luật Ngân sách 1996, sửa đổi 1998Luật Ngân sách 1996, sửa đổi 1998
Expand LuậtLuật
Collapse VBQPPL thuộc LuậtVBQPPL thuộc Luật
Thông tư 01/1999/TT-BTC Hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn, phường
Thông tư 01/2002/TT-BTC Hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước
Thông tư 01/2000/TT-BTP Hướng dẫn quản lý Ngân sách ngành Tư pháp năm 2000
Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ
Thông tư 01/2003/TT-BYT Về việc hướng dẫn bổ sung điểm a mục 1 phần II Thông tư số 22/2001/TT-BYT ngày 15/11/2001 về mức chi phí cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn
Thông tư 01/1997/TC-KBNN Về việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc Chương trình 327
Thông tư 02/1999/TT-BTP Hướng dẫn chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước thuộc ngành tư pháp đi công tác trong nước
Thông tư 02/2001/TT-BTP Hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2001
Thông tư 02/2003/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư 02/2003/TT-BTP Hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2003
Thông tư 03/1999/TT-BTP Hướng dẫn chế độ chi tiêu hội nghị trong ngành Tư pháp
Quyết định 03/2000/QĐ-TTg Về cơ chế thưởng và cấp lại do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 2000 cho ngân sách địa phương
Thông tư 03/2000/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình
Thông tư 03/2001/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Thông tư 03/2002/TT-BTP Hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2002
Chỉ thị 03/2003/CT-TTg Về việc xử lý các khoản nợ của ngân sách xã
Thông tư 04/2000/TT-BTC Về việc quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000
Thông tư liên tịch 04-TT/LB Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng
Thông tư 04/2002/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan
Quyết định 05/2000/QĐ-TTg Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II
Thông tư 05/2001/TT-BVHTT Hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước
Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-BKH-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư 06/2000/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2000
Thông tư 06/2001/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu.
Thông tư 06/2002/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
Thông tư 07/2001/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Thông tư 09/2003/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2003
Thông tư 09/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu
Thông tư 09/2001/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2001
Thông tư 09/2003/TT-BGTVT Hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông
Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế Chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.
Nghị định 10/2002/NĐ-CP Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư 10/2002/TT-BTC Hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI
Thông tư 100/2000/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Thông tư 100/2001/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 21/2001/CT-TTg ngày 11/09/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí Hành chính Sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp để mua tài sản, vật tư, trang thiết bị
Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp.
Thông tư 102/2000/TT-BNN-KL Hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
Thông tư 102/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Thông tư liên tịch 102/2003/TTLT-BTC-BVHTT Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005
Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Quyết định 103/2002/QĐ-BNN Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 -2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư 103/1998/TT-BTC Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước
Thông tư 104/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan
Thông tư 105/1998/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với báo cáo viên của Đảng
Thông tư 105/1999/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết cơ chế thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 1999
Thông tư 105/2001/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT-BTC-BYT Bổ sung Thông tư lên tịch số 51/2002/TTLT BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
Thông tư 108/1999/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/05/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
Thông tư 108/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lí tài chính đối với nhà khách của cơ quan nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương
Thông tư liên tịch 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề
Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT Hướng dẫn một số mức chi áp dụng cho Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp
Quyết định 11/2002/QĐ-BCN Về việc giao kế hoạch năm 2002
Thông tư 11/2002/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Thông tư 111/1998/TT-BTC Về mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin
Thông tư 111/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước
Thông tư 111/2003/TT-BTC Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư 112/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch
Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC Hướng dẫn phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Thông tư 113/2000/TT-BTC Hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở
Thông tư 114/2000/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ Ngân sách Nhà nước
Quyết định 114/2002/QĐ-TTg Về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
Thông tư 114/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
Thông tư 114/2003/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004
Thông tư 116/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản
Thông tư 118/1998/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, cấp pháp, và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc
Thông tư 118/2000/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn
Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm Y tế xã
Thông tư 12/1999/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ
Thông tư 12/2002/TT-BTC Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp
Nghị định 120/1997/NĐ-CP Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN Về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Thông tư 123/1998/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống kho bạc Nhà nước
Quyết định 124/2002/QĐ-BNN Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 -2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư 125/1999/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo hiểm bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam
Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ Sửa đổi Thông tư liên tịch 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
Quyết định 127/2002/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của kho bạc nhà nước
Thông tư 128/1999/TT-BTC Hướng dẫn nội dung và mức chi của Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW Hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư 04-TT/LB của Ban Tài chính Quản tri Trung ương và Bộ tài chính về cơ chế quản lý tài chính Đảng
Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000
Thông tư 135/1999/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước,
Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn cấp phát và quản lí kinh phí uỷ quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách Trung ương
Thông tư 14/TC-NSNN Về việc quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn, phường
Thông tư liên tịch 14/2002/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 147/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư 149/1998/TT-BTC Thông tư quy định chế độ chi tiêu cho việc tổ chức các hội nghị quốc tế ASEAN tại Việt Nam
Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT-BTC-BYT Bổ sung Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
Quyết định 15/2001/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành Quy định lập dự toán và thanh quyết toán chi tiêu đối với các đơn vị trong cơ quan Bộ
Thông tư 15/2001/TT-BTC Hướng dẫn quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư 150/1998/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước
Quyết định 152/2002/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước
Thông tư 156/1998/TT-BTC Hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
Quyết định 156/2002/QĐ-BTC Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch 158/1998/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước trong lĩnh vực an ninh
Quyết định 159/2003/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan
Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước
Thông tư 17/1998/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998
Thông tư 17/2001/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
Quyết định 172/2000/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Quyết định 182/2001/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách,các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 188/1998/TT-BTC Hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước
Thông tư 19/1997/TC-HCSN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin
Thông tư 190/1998/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 1999
Quyết định 192/2001/QĐ-TTg Về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước
Thông tư 19/2001/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 128/1999/TT-BTC về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chống AIDS
Thông tư 20-TC/KBNN Về chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá - Thông tin
Quyết định 209/2000/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho ngân sách cấp xã
Thông tư 21/1999/TT-BTC Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước
Thông tư 21/2000/TT-BTC Hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp
Chỉ thị 21/2001/CT-TTg Về việc sử dụng ngân sách Nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính
Quyết định 21/2003/QĐ-TTg Về việc Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước
Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu
Quyết định 215/1999/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Thông tư 22/1999/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại
Thông tư 22/1997/TC-TVQT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15-TC/TVQT ngày 27-2-1996 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ quản lý tài chính đối với hệ thống kho bạc nhà nước"
Thông tư 22/1998/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 về việc hướng dẫn quản lí kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình.
Quyết định 225/1998/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp Nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân
Thông tư 23/1998/TT-BTC Hướng dẫn phân loại, xử lý nợ đọng thuế và các khoản phải nộp ngân sách
Thông tư 23/2002/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Quyết định 230/1999/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư 24/1999/TT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc
Thông tư 24/2001/TT-BTC Hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
Thông tư 24/2003/TT-BTC Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng
Thông tư 24-TC/KBNN Hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước
Thông tư 25/2000/TT-BTC Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước
Thông tư 25/2001/TT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc
Thông tư 25/2002/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư 26/1999/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ
Thông tư 26/2001/TT-BTC Hướng dẫn một số điểm về cấp phát kinh phí cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí
Thông tư 27/1997/TC-VT Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với việc quay vòng vốn của hoạt động tiếp thị xã hội các loại bao cao su và phương tiện tránh thai
Thông tư 27/2003/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thông tư 28/1999/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 28/2001/TT-BTC Hướng dẫn ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách nhà nước
Thông tư 28/2002/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Quyết định 280/TC-QĐ-NSNN Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước
Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN Về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Quyết định 283-QĐ/TCKT Về mức thu phí cầu, đường bộ áp dụng cho giai đoạn đường từ Km 47 đến quốc lộ 5
Thông tư 29/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính thực hiện quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 10/CP ngày 24/2/1996 của Chính phủ
Thông tư 29/2000/TT-BTC Quy định về quản lý quỹ tạm giữ của ngân sách Nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
Thông tư 30/2000/TT-BTCCBCP Hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 30/2001/QĐ-BXD Về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị
Thông tư 30-TC/VT Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại
Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công
Thông tư 31/2003/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005
Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá
Thông tư 32/1997/TC-HCSN Hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1996-2000
Thông tư 33/2000/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư 33-TC/TCT Hướng dẫn chế độ thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước
Thông tư 33/1999/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí sự nghiệp Chương trình Quốc gia xoá đói giảm nghèo
Thông tư 35/1999/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam
Thông tư liên tịch 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT-BTC-BCN Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư liên tịch 36/TT-LB Hướng dẫn định mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi cho học sinh giỏi và thi tốt nghiệp
Thông tư 36/2002/TT-BTC Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam
Thông tư 37/2002/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 10/2002/TT-BTC ngày 30/01/2002 hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI
Thông tư liên tịch 3729/2001/TTLT-BQP-BTC Hướng dẫn nội dung chi và quản lí ngân sách thực hiện công tác quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền
Thông tư liên tịch 38-TC/TCCBCP Hướng dẫn về nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài chính thuộc chính quyền địa phương các cấp
Thông tư 38/1998/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước cho bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng gây ra
Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
Thông tư 39/2001/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quĩ Đối ứng Hợp tác Vương quốc Bỉ giai đoạn II
Thông tư 40/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua KBNN
Thông tư 40/2001/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lí, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước Trung ương
Thông tư 40/2002/TT-BTC Hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao
Thông tư 41/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 41/2000/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, mục tiêu được áp dụng cơ chế của chương trình mục tiêu quốc gia
Thông tư 42/1998/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Điều 4 Mục I Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của TTCP về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998
Thông tư 42/2000/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển
Thông tư 43/2002/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Thông tư 43/2000/TT-BTC Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước đối với quỹ hỗ trợ phát triển
Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN Về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài quản tại Kho bạc Nhà nước
Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Thông tư 45/1999/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 46/1997/TC-TCT Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển
Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp
Thông tư 47/1998/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 3.a mục III của Thông tư số 09/1998/TT-BTC ngày 20/1/1998 hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu
Thông tư 48/2000/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in
Thông tư 48/1999/TT-BTC Hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT Về công tác quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ
Thông tư 50/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa
Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
Nghị định 51/1998/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước
Thông tư liên tịch 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN Hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
Thông tư 52/1999/TT-BTC Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước
Thông tư 54/2001/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
Thông tư 54/2002/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Quyết định 55/2000/QĐ-BNN-TCKT Ban hành bổ sung định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn
Thông tư liên tịch 56/2001/TTLT-BTC-BTS Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thuỷ sản do ngân sách nhà nước bảo đảm
Thông tư 56/2002/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002
Thông tư 56-TC/NSNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Thông tư 57/2000/TT-BTC Hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi
Thông tư liên tịch 57/2001/TTLT/BTC-BGTVT Hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường sông
Thông tư 57/2002/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc
Thông tư 58/1999/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999
Thông tư 58/2001/TT-BTC Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách
Thông tư 59-TC/TCNH Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi xuất cho vay hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long để tôn nền hoặc làm nhà trên cọc
Quyết định 596/1997/TC-QĐ-TCĐN Về Quy chế cấp phát đối với một số nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ thuộc ngân sách Trung ương
Thông tư 60/2000/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư 60/2003/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
Thông tư 60/1999/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
Quyết định 60/2003/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm
Thông tư 61/1998/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lí kinh phí an toàn giao thông do ngân sách trung ương đài thọ
Thông tư 61/2002/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003
Thông tư 61/2003/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2004
Thông tư liên tịch 61-TT/LT Hướng dẫn việc quản lý cấp phát sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều
Thông tư 62/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000
Thông tư 63-TC/CSTC Sửa đổi Thông tư 52-TC/CSTC năm 1996 về việc tổ chức thu và quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính
Thông tư 63/2000/TT-BTC Hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
Thông tư 63/2001/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiên Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu
Thông tư 63-TC/ĐTPT Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Thông tư 64/TC-ĐTPT Hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn quy hoạch ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
Thông tư 64/2002/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa
Thông tư 65/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng phí , lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Thông tư 65/2003/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc Điều tra Thống kê thuộc nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước
Thông tư liên tịch 66/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Thông tư liên tịch 67/1998/TTLT-BTC-UBQGDS Về công tác quản lý tài chính chương trình Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình
Thông tư 67/2000/TT-BTC Hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư 67/2001/TT-BTC Hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước
Thông tư 68/2001/TT-BTC Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch 69/TTLB Hướng dẫn nội dung và định mức chi của chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 1997
Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư 69/2001/TT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam
Thông tư 69/2003/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng chí phí giám sát, đánh giá đầu tư
Thông tư liên tịch 69/1997/TTLB-BTC-UBBV&CSTE Về nội dung và định mức chi của chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 1997
Thông tư 70/1998/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56-TC/NSNN ngày 21/08/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 03/06/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Thông tư 70/1999/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 24/1999/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc
Thông tư 70/2001/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại
Thông tư 70/2002/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu
Quyết định 70/2003/QĐ-BTC Về việc quy định thời hạn chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước.
Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT-BTC-MTTƯ Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động
Thông tư liên tịch 72-TTLT Hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia về y tế
Thông tư 73/2000/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2001
Thông tư 74/1999/TT-BTC Quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã
Thông tư 75/1999/TT-BTC Hướng dẫn chế độ chi hội nghị ở xã
Thông tư 76/TC-ĐTPT Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã
Thông tư 77/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Quyết định 77/2001/QĐ-TTg Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Thông tư 77/2001/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001
Nghị định 78/2000/NĐ-CP Về phí xăng dầu
Thông tư 78/2000/TT-BTC Hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia
Thông tư liên tịch 80/1998/TTLT/BTC-GDĐT Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 36/TTLB ngày 23/6/1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp
Thông tư 80/1997/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu
Thông tư liên tịch 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT Hướng dẫn bổ sung thông tư số 36/TTLB ngày 23/6/1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp
Thông tư 81/2002/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005
Thông tư 83/1999/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước
Thông tư 84/1999/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2000
Thông tư 84/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng
Thông tư 84/2001/TT-BTC Hướng dẫn cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Bộ Tài chính
Thông tư 86/2002/TT-BTC Hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu
Quyết định 87/2001/QĐ-TTg Về thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam
Nghị định 87/CP Quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước
Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG Hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài"
Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn quản lí, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đối với các dự án giao thông
Thông tư liên tịch 91/1998/TTLT-BTC-BQP Hướng dẫn lập chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng
Thông tư 91/2002/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo
Thông tư 93/1998/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu hội nghị
Thông tư 93/2000/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả
Thông tư 93/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Thông tư 94/1998/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước
Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT-BTC-UBDSGĐTE Về hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình
Thông tư 95/2000/TT-BTC Hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch 97/1999/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí Chương trình hành động phòng, chống ma tuý năm 1998 - 2000
Thông tư 98/2003/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Thông tư 99/2001/TT-BTC Hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Thông tư liên tịch 45/2002/TT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
Thông tư liên tịch 44/2002/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của dự án y tế nông thôn (sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á)
Thông tư liên tịch 98/1999/TTLT-BTC-UBTDTT Hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình quốc gia về thể thao
Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP Hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương
Expand VBQPPL về ngân sách (cũ)VBQPPL về ngân sách (cũ)