Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 154/2010/TT-BTC | Ban hành: 01/10/2010  |  Hiệu lực: 15/11/2010  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ TÀI CHÍNH

_______

 

Số: 154/2010/TT-BTC

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

__________________

 

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ.

              Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tài sản, hàng hoá, dịch vụ qui định tại Quy chế này trên địa bàn địa phương.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

     Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Sở Công Thương tỉnh, TP. trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Trần Văn Hiếu

 

 

1

 

Collapse Luật GiáLuật Giá
Expand Luật Giá 2012, sửa đổi 2014Luật Giá 2012, sửa đổi 2014
Collapse Pháp lệnh Giá 2002Pháp lệnh Giá 2002
Expand 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chi phí, giá thành sản xuất lúaChi phí, giá thành sản xuất lúa
Expand Chế độ báo cáo về giáChế độ báo cáo về giá
Expand Giá bán xăng dầuGiá bán xăng dầu
Expand Giá bán điệnGiá bán điện
Expand Giá bưu chính, viễn thôngGiá bưu chính, viễn thông
Expand Giá cho thuê nhà ởGiá cho thuê nhà ở
Expand Giá các loại rừngGiá các loại rừng
Expand Giá cước bưu chính phổ cậpGiá cước bưu chính phổ cập
Expand Giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữGiá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Expand Giá dịch vụ công íchGiá dịch vụ công ích
Expand Giá dịch vụ công ích trong giao thông vận tảiGiá dịch vụ công ích trong giao thông vận tải
Expand Giá mủ cao su nguyên liệu xuất khẩuGiá mủ cao su nguyên liệu xuất khẩu
Expand Giá sàn gạo xuất khẩuGiá sàn gạo xuất khẩu
Expand Giá tiêu thụ nước sạchGiá tiêu thụ nước sạch
Expand Giá trong giao thông đường bộGiá trong giao thông đường bộ
Expand Giá trong lĩnh vực hàng hảiGiá trong lĩnh vực hàng hải
Expand Giá trong lĩnh vực hàng không dân dụngGiá trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Expand Giá trong lĩnh vực y tếGiá trong lĩnh vực y tế
Expand Giá trong xây dựng, quy hoạchGiá trong xây dựng, quy hoạch
Expand Lựa chọn, giám sát tổ chức tư vấn định giáLựa chọn, giám sát tổ chức tư vấn định giá
Expand Phụ thu thép ống hàn nhập khẩuPhụ thu thép ống hàn nhập khẩu
Collapse Quy chế tính giá hàng hoá, tài sản, dịch vụQuy chế tính giá hàng hoá, tài sản, dịch vụ
Quyết định 06/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ
Thông tư 154/2010/TT-BTC Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ
Expand Quản lý giá hàng hoá dịch vụ do Nhà nước đặt hàngQuản lý giá hàng hoá dịch vụ do Nhà nước đặt hàng
Expand Thẩm định giáThẩm định giá
Expand Thực hiện bình ổn giáThực hiện bình ổn giá
Expand Tiêu chuẩn thẩm định giáTiêu chuẩn thẩm định giá
Expand Điều kiện cung cấp dịch vụ xác định giá doanh nghiệpĐiều kiện cung cấp dịch vụ xác định giá doanh nghiệp
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về giá (cũ)VBQPPL về giá (cũ)

Phụ lục đính kèm
 
Quy chế.doc