Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT | Ban hành: 24/08/2016  |  Hiệu lực: 10/10/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 19/2016/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

 

THÔNG TƯ

Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

_____________

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn chi Tiết Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường .

2. Thông tin môi trường thuộc danh Mục bí mật nhà nước được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Điều 3. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

a) Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường, bao gồm: hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; cơ sở có nguồn thải lớn; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tình hình phát sinh chất thải; các vấn đề môi trường chính;

b) Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường; xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường (tổ chức thực hiện các công cụ, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu lên môi trường; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện dự án xử lý chất thải, cải tạo và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; thực hiện các chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tuyên truyền, giáo dục về môi trường; quan trắc, thông tin và báo cáo về môi trường; các hoạt động bảo vệ môi trường khác); đánh giá chung về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 141, Điều 143 và trong các Điều, Khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong năm tới, bao gồm: định hướng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính;

d) Đề xuất, kiến nghị.

2. Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

a) Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường; ban hành văn bản chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 142 và trong các Điều, Khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong năm tới và đề xuất, kiến nghị.

2. Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp

1. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

a) Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường: Tổng diện tích đất, mặt nước, cây xanh; tỷ lệ lấp đầy; chất lượng môi trường; nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường;

b) Tình hình và kết quả công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Khó khăn, vướng mắc, đề xuất và kiến nghị.

2. Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Thời Điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 01 tháng 01 hàng năm.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

4. Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về công tác bảo vệ môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) để tổng hợp trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ, Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

7. Thông tin và số liệu của báo cáo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 7. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được trình bày theo đ ng thể thức, k thuật trình bày văn bản được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và k thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) bằng hai hình thức sau đây:

a) Một (01) bản có chữ ký và đóng dấu qua đường bưu điện;

b) Một (01) bản số định dạng pdf và word được gửi qua thư điện tử thongtintulieumt@monre.gov.vn hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường (nếu có).

Điều 8. Kinh phí thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ môi trường

Kinh phí Điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin báo cáo về công tác bảo vệ môi trường của Trung ương và địa phương được đảm bảo từ nguồn chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016.

2. Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

 

Collapse Luật Bảo vệ môi trườngLuật Bảo vệ môi trường
Expand Luật bảo vệ môi trường 2020Luật bảo vệ môi trường 2020
Collapse Luật Bảo vệ môi trường 2014Luật Bảo vệ môi trường 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand BVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngBVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Collapse Báo cáo công tác bảo vệ môi trườngBáo cáo công tác bảo vệ môi trường
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Expand Báo cáo hiện trạng môi trườngBáo cáo hiện trạng môi trường
Expand Bảo vệ  môi trường trong xây dựng nông thôn mớiBảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Expand Bảo vệ môi trường khoan dầu khíBảo vệ môi trường khoan dầu khí
Expand Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trungBảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung
Expand Bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vựcBảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực
Expand Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnCải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Expand Danh mục phế liệu được phép nhập khẩuDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu
Expand Phối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tếPhối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tế
Expand Quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trườngQuy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường
Expand Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thảiQuy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Expand Quản lý chất thải nguy hạiQuản lý chất thải nguy hại
Expand Quản lý chất thải và phế liệuQuản lý chất thải và phế liệu
Expand Quản lý chất thải y tếQuản lý chất thải y tế
Expand Quản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưuQuản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
Expand Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏThu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Expand Tiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sảnTiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sản
Expand Tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trườngTổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường
Expand Xác định thiệt hại đối với môi trườngXác định thiệt hại đối với môi trường
Expand Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trườngĐiều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
Expand Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giảnĐề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trườngĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trường
Expand Quy định kỹ thuật quan trắc môi trườngQuy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Expand An toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểmAn toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm
Expand Quản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biểnQuản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Expand Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy vănKỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
Expand  	Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
Expand Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộLộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quy chế ứng phó sự cố chất thảiQuy chế ứng phó sự cố chất thải
Expand Giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trườngGiao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Expand Luật Bảo vệ môi trường 2005Luật Bảo vệ môi trường 2005
Expand Luật Bảo vệ môi trường 1993Luật Bảo vệ môi trường 1993

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc