Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị định 205/2004/NĐ-CP | Ban hành: 14/12/2004  |  Hiệu lực: 04/01/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 205/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ

phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước

_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương quy định tại Nghị định này, bao gồm:

1. Công ty nhà nước:

- Tổng công ty nhà nước;

- Công ty nhà nước độc lập.

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

3. Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng);

4. Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên thừa hành, phục vụ.

Điều 3. Ban hành kèm theo Nghị định này hệ thống thang lương, bảng lương, bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, bao gồm:

1. Các thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

2. Các bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

3. Bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị;

4. Bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

5. Bảng lương chuyên gia cao cấp và nghệ nhân;

6. Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng;

7. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

Điều 4. Các chế độ phụ cấp lương, bao gồm:

1. Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc: áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo.

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương.

Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

4. Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

5. Phụ cấp thu hút: áp dụng đối với người đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương cấp bậc, chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian hưởng từ 3 đến 5 năm.

Điều 5. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này làm cơ sở để:

1. Thoả thuận tiền lương trong hợp đồng lao động;

2. Xây dựng đơn giá tiền lương; thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể;

3. Đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

4. Trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động;

5. Giải quyết các quyền lợi khác theo thoả thuận của người sử dụng lao động và người lao động và quy định của pháp luật lao động.

Điều 6. Việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Điều 7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên theo các thang lương, bảng lương quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều 3; hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp lương quy định tại Điều 4 Nghị định này; hướng dẫn phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên trong các công ty;

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với các thành viên Hội đồng quản trị (không kể Tổng giám đốc, Giám đốc) theo bảng lương quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định này;

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù có tính chất lương của một số ngành, nghề;

b) Ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty. Riêng đối với công ty hạng đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

c) Hướng dẫn công ty xác định hạng và đăng ký với đại diện chủ sở hữu; đăng ký với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với công ty từ hạng I trở lên; trình Thủ tướng Chính phủ đối với công ty hạng đặc biệt.

Điều 8. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ, Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô lớn.

Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

(Đã ký)

 

 

 

Phan Văn Khải

 

Collapse Bộ luật lao độngBộ luật lao động
Expand Bộ luật Lao động 2012Bộ luật Lao động 2012
Expand Bộ luật Lao động 2019Bộ luật Lao động 2019
Collapse Bộ luật Lao động 1994, sửa đổi 2002, 2006, 2007Bộ luật Lao động 1994, sửa đổi 2002, 2006, 2007
Expand 1. Bộ luật, Luật1. Bộ luật, Luật
Expand 2. HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH CHI TIẾT2. HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH CHI TIẾT
Expand Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoàiBảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Expand Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao độngBảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Expand Chính sách đối với lao động dôi dư khi tổ chức lại DNNNChính sách đối với lao động dôi dư khi tổ chức lại DNNN
Expand Chế độ của người lao động khi chuyển công ty 100 % vốn nhà nước thành công ty cổ phầnChế độ của người lao động khi chuyển công ty 100 % vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Expand Chế độ lao động đặc thù của lao động hàng khôngChế độ lao động đặc thù của lao động hàng không
Expand Chế độ làm thêm giờChế độ làm thêm giờ
Expand Cơ chế quản lý lao động, tiền lương, thu nhập của cty TNHH MTV  nhà nướcCơ chế quản lý lao động, tiền lương, thu nhập của cty TNHH MTV nhà nước
Expand Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VNCấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VN
Expand Giáo dục, khám sức khỏe cho người xuất khẩu lao độngGiáo dục, khám sức khỏe cho người xuất khẩu lao động
Expand Giải quyết tranh chấp lao độngGiải quyết tranh chấp lao động
Expand Học nghề, dạy nghềHọc nghề, dạy nghề
Expand Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làmChính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm
Expand Khai trình việc sử dụng lao độngKhai trình việc sử dụng lao động
Expand Khiếu nại, tố cáo trong lao độngKhiếu nại, tố cáo trong lao động
Expand Kiểm định thiết bị, máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngKiểm định thiết bị, máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Expand Ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao độngKý quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
Expand Lao động chưa thành niênLao động chưa thành niên
Expand Ngành nghề nguy hiểm, độc hạiNgành nghề nguy hiểm, độc hại
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Quy chế đưa lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật BảnQuy chế đưa lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản
Expand QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘIQUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Expand Quy định về đình côngQuy định về đình công
Expand Quản lý người LĐVN ở nước ngoàiQuản lý người LĐVN ở nước ngoài
Expand Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao độngQuỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
Expand Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làmQuỹ quốc gia hỗ trợ việc làm
Expand Sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao độngSử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Expand Thành lập Trọng tài lao động cấp tỉnhThành lập Trọng tài lao động cấp tỉnh
Collapse TIỀN LƯƠNGTIỀN LƯƠNG
Expand Chế độ lương, thù lao, thưởng đối với một số đối tượng cụ thểChế độ lương, thù lao, thưởng đối với một số đối tượng cụ thể
Collapse Chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp của DNNNChế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp của DNNN
Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Thông tư 03/1999/TT-LĐTBXH Sửa chuẩn nghèo trong Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21/8/1998 về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định 03/2001/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước
Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước
Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích
Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Thông tư 05/LĐTBXH-TT Hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện QĐ số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn
Thông tư 06/2001/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước
Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH Quyết định về việc công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Nghị định 110/1997/NĐ-CP Về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26-CP ngày 23/5/1993
Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Nghị định 141/2007/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
Thông tư 15/1997/TT-LĐTBXH Hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước
Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước
Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn Quyết định 72/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong công ty nhà nước
Thông tư liên tịch 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC Về việc hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp Nhà nước không đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận
Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
Thông tư 20/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Nghị định 205/2004/NĐ-CP Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước
Nghị định 206/2004/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Nghị định 207/2004/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước
Thông tư liên tịch 22/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương
Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước
Thông tư liên tịch 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1993
Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước
Quyết định 234/2005/QĐ-TTg Về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước
Thông tư 25/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Nghị định 28/CP Về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước
Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ
Thông tư liên tịch 35/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước
Quyết định 43/2012/QĐ-TTg Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTG ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
Quyết định 611-TTg Về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
Quyết định 72/2008/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước
Quyết định 83/1998/QĐ-TTg Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn
Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH Về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Expand Lương tối thiểu chung trong DNNN và DN dân doanhLương tối thiểu chung trong DNNN và DN dân doanh
Expand Lương tối thiểu trong DN, tổ chức có yếu tố nước ngoàiLương tối thiểu trong DN, tổ chức có yếu tố nước ngoài
Expand Trợ cấp, hỗ trợ người lao động mất việc làmTrợ cấp, hỗ trợ người lao động mất việc làm
Expand Tuyển dụng, quản lý lao động VN cho tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại VNTuyển dụng, quản lý lao động VN cho tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại VN
Expand Tuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm mỏTuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm mỏ
Expand Tổ chức, trung tâm dịch vụ, giới thiệu việc làmTổ chức, trung tâm dịch vụ, giới thiệu việc làm
Expand Về việc khai báo và điều tra tai nạn lao độngVề việc khai báo và điều tra tai nạn lao động
Expand Buộc trích tài khoản để đóng BHXH đối với người sử dụng lao độngBuộc trích tài khoản để đóng BHXH đối với người sử dụng lao động
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (cũ)Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (cũ)