Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Luật 34/2009/QH12 | Ban hành: 18/06/2009  |  Hiệu lực: 01/09/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 34/2009/QH12

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

LUẬT

Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai

__________________

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.

Điều 1. Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

Điều 2. Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này;

b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật này. Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.”

Điều 3.

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2009.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Nhà ởLuật Nhà ở
Expand Luật Nhà ở 2014Luật Nhà ở 2014
Collapse Luật Nhà ở 2005, sửa đổi 2009Luật Nhà ở 2005, sửa đổi 2009
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 34/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai
Luật 56/2005/QH11 Nhà ở
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật nhà ở
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nuớc cho người đang thuêBán nhà ở thuộc sở hữu nhà nuớc cho người đang thuê
Expand Cải tạo, xây dựng chung cư cũ, xuống cấpCải tạo, xây dựng chung cư cũ, xuống cấp
Expand Cấp giấy CN quyền sở hữu nhà & hợp đồng mẫu mua bán nhà chung cưCấp giấy CN quyền sở hữu nhà & hợp đồng mẫu mua bán nhà chung cư
Expand Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ởHỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
Expand Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởHỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Expand Nhà ở xã hộiNhà ở xã hội
Expand Phát triển và quản lý nhà ở tái định cưPhát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Expand Phát triển, cho thuê nhà ở đối với sinh viên, công nhân khu công nghiệpPhát triển, cho thuê nhà ở đối với sinh viên, công nhân khu công nghiệp
Expand Phân hạng nhà chung cưPhân hạng nhà chung cư
Expand Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cưQuy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
Expand Quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thịQuản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
Expand Quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcQuản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Expand Quản lý, sử dụng nhà ở công vụQuản lý, sử dụng nhà ở công vụ
Expand Tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ công anTổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ công an
Expand Xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cưXác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
Expand Điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ởĐiều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở
Expand Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở chưa được cải tạo thuộc sở hữu nhà nướcBảng giá chuẩn cho thuê nhà ở chưa được cải tạo thuộc sở hữu nhà nước
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Nhà ở 1991Pháp lệnh Nhà ở 1991
Expand VBQPPL về nhà ở (cũ)VBQPPL về nhà ở (cũ)
Expand Chính sách cải tạo, cho thuê, vắng chủ, giao dịch về nhà đất trước đâyChính sách cải tạo, cho thuê, vắng chủ, giao dịch về nhà đất trước đây
Expand Chính sách thí điểm cho người nước ngoài mua nhàChính sách thí điểm cho người nước ngoài mua nhà
Expand Chính sách XD cụm tuyến dân cư & nhà ở ngập lũ ĐBSCLChính sách XD cụm tuyến dân cư & nhà ở ngập lũ ĐBSCL
Expand Quy chế đánh số và gắn biển số nhàQuy chế đánh số và gắn biển số nhà