Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 40/2014/TT-NHNN | Ban hành: 29/12/2014  |  Hiệu lực: 12/02/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 40/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

_______________

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (sau đây gọi là Nghị định 55/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp cho thuê.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ.

3. Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động ký quỹ cho thuê lại lao động.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

1. Khi doanh nghiệp cho thuê có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp cho thuê thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với những nội dung quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng ký quỹ phải có tối thiểu các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp cho thuê và của ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Số tiền ký quỹ;

c) Lãi suất tiền gửi ký quỹ;

d) Trả lãi tiền ký quỹ;

đ) Sử dụng tiền ký quỹ;

e) Rút tiền ký quỹ;

g) Hoàn trả tiền ký quỹ;

h) Trách nhiệm của các bên liên quan.

3. Sau khi nhận đủ số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp cho thuê theo mẫu quy định tại Phụ lục III đính kèm Nghị định 55/2013/NĐ-CP.

Điều 4. Quản lý tiền ký quỹ

1. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ và quản lý theo đúng các quy định của Nghị định 55/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật về ký quỹ.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ trích số tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê để thanh toán, bồi thường thiệt hại trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 55/2013/NĐ-CP.

3. Ngân hàng nhận ký quỹ theo dõi việc sử dụng số tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp số dư tài khoản ký quỹ thấp hơn mức quy định, ngân hàng nhận ký quỹ phải thông báo cho doanh nghiệp cho thuê nộp bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản ký quỹ, nếu doanh nghiệp cho thuê không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có biện pháp xử lý.

4. Hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau, ngân hàng nhận ký quỹ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước về tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động trong hệ thống ngân hàng mình theo mẫu tại Phụ lục IV đính kèm Nghị định 55/2013/NĐ-CP.

Điều 5. Lãi suất tiền gửi ký quỹ và trả lãi tiền gửi ký quỹ

1. Doanh nghiệp cho thuê được ngân hàng nhận ký quỹ trả lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

2. Trên cơ sở thỏa thuận về lãi suất từ tiền ký quỹ được ghi trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp cho thuê và ngân hàng nhận ký quỹ, ngân hàng tính lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ và trả cho doanh nghiệp cho thuê theo thỏa thuận.

Điều 6. Thủ tục rút tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp cho thuê khi có yêu cầu rút tiền ký quỹ để sử dụng trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Nghị định 55/2013/NĐ-CP thực hiện thủ tục như sau:

a) Lập, gửi ngân hàng văn bản đề nghị và chứng từ rút tiền ký quỹ theo mẫu của ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Xuất trình văn bản của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép doanh nghiệp cho thuê được rút tiền ký quỹ;

c) Xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn) của người rút tiền ký quỹ là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp cho thuê. Trường hợp người rút tiền là người được ủy quyền thì xuất trình thêm văn bản ủy quyền.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra chứng từ rút tiền ký quỹ và các văn bản, giấy tờ cần thiết nêu trên, nếu hợp pháp, hợp lệ thì ngân hàng cho doanh nghiệp cho thuê thực hiện rút tiền ký quỹ.

Điều 7. Thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp cho thuê khi có yêu cầu ngân hàng nhận ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện thủ tục như sau:

a) Lập, gửi ngân hàng văn bản đề nghị và chứng từ hoàn trả tiền ký quỹ theo mẫu của ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Xuất trình văn bản của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 19 Nghị định 55/2013/NĐ-CP;

c) Xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn) của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp cho thuê. Trường hợp người được ủy quyền thì xuất trình thêm văn bản ủy quyền.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra chứng từ và các văn bản, giấy tờ cần thiết nêu trên, nếu hợp pháp, hợp lệ thì thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Thanh toán có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động của các ngân hàng nhận ký quỹ, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê tại các ngân hàng theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại; Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp cho thuê lại lao động chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TT (5b).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)


Nguyễn Toàn Thắng

 

Collapse Bộ luật lao độngBộ luật lao động
Collapse Bộ luật Lao động 2012Bộ luật Lao động 2012
Expand 1. Bộ luật1. Bộ luật
Collapse 2. HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH CHI TIẾT2. HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH CHI TIẾT
Expand Hướng dẫn, quy định chi tiết chungHướng dẫn, quy định chi tiết chung
Expand Về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình côngVề danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công
Expand Về giải quyết tranh chấp lao độngVề giải quyết tranh chấp lao động
Expand Về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chấtVề hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Expand Về lao động là người giúp việc gia đìnhVề lao động là người giúp việc gia đình
Expand Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamVề lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Expand Về lao động nữVề lao động nữ
Expand Về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việcVề Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Collapse Về thuê lại lao độngVề thuê lại lao động
Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Thông tư 40/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Nghị định 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Nghị định 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Văn bản hợp nhất 4441/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Nghị định 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Expand Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơiVề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Expand Về tiền lươngVề tiền lương
Expand Về tuyển dụng, quản lý lao động VN làm việc cho DN, tổ chức nước ngoài tại VNVề tuyển dụng, quản lý lao động VN làm việc cho DN, tổ chức nước ngoài tại VN
Expand Về việc làmVề việc làm
Expand Khiếu nại tố cáo trong lao động, dạy nghề, đưa lao động VN đi làm việc ở nước ngoàiKhiếu nại tố cáo trong lao động, dạy nghề, đưa lao động VN đi làm việc ở nước ngoài
Expand Chính sách đối với lao động dôi dư khi tổ chức lại DNNNChính sách đối với lao động dôi dư khi tổ chức lại DNNN
Expand Chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng khôngChế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
Expand Chế độ đối với lao động hành nghề nguy hiểm, độc hạiChế độ đối với lao động hành nghề nguy hiểm, độc hại
Expand Cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến về chính sách, pháp luật lao độngCơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến về chính sách, pháp luật lao động
Expand Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữDanh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Expand Danh mục ngành nghề nguy hiểm, độc hạiDanh mục ngành nghề nguy hiểm, độc hại
Expand Giám sát tuyển dụng, chế độ của người lao động tại tập đoàn, tổng cty có vốn nhà nướcGiám sát tuyển dụng, chế độ của người lao động tại tập đoàn, tổng cty có vốn nhà nước
Expand Hoạt động dịch vụ việc làmHoạt động dịch vụ việc làm
Expand Hỗ trợ tạo việc làmHỗ trợ tạo việc làm
Expand Lao động trẻ emLao động trẻ em
Expand Lương tối thiểu trong DNNN và DN dân doanhLương tối thiểu trong DNNN và DN dân doanh
Expand Lương, thù lao, thưởng đối với một số đối tượng cụ thểLương, thù lao, thưởng đối với một số đối tượng cụ thể
Expand Lương, thù lao, thưởng, phụ cấp của DNNNLương, thù lao, thưởng, phụ cấp của DNNN
Expand Quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KKTQuản lý nhà nước về lao động trong KCN, KKT
Expand Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpTai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Expand Thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với VIETTELThí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với VIETTEL
Expand Xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộXác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ
Expand Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại VN qua mạng điện tửCấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại VN qua mạng điện tử
Expand Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao độngBảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Expand Chính sách đối với NLĐ khi chuyển đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phầnChính sách đối với NLĐ khi chuyển đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần
Expand Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên taiThời giờ làm việc, nghỉ ngơi của lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên tai
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệpTự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
Expand Biểu mẫu trong lao độngBiểu mẫu trong lao động
Expand Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướcThí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Expand Công văn về lao độngCông văn về lao động
Expand Bộ luật Lao động 2019Bộ luật Lao động 2019
Expand Bộ luật Lao động 1994, sửa đổi 2002, 2006, 2007Bộ luật Lao động 1994, sửa đổi 2002, 2006, 2007
Expand Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (cũ)Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (cũ)