Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 40/2015/TT-BCA | Ban hành: 24/08/2015  |  Hiệu lực: 15/10/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

BỘ CÔNG AN
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 40/2015/TT-BCA

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

___________________________

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn trước khi được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

2. Công an các đơn vị, địa phương.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Điều 3. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

Các đơn vị được giao sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường (sau đây viết gọn là phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) phải thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường và quy định của Bộ Công an về quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Điều 4. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Việc kiểm định phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

2. Việc hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện theo quy định của Luật đo lường, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19-10-2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường, Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, gồm:

a) Máy đo tốc độ có ghi hình ảnh;

b) Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới;

c) Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí;

d) Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở;

đ) Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới;

e) Phương tiện đo độ ồn;

g) Phương tiện đo độ rung động.

4. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, gồm:

a) Thiết bị ghi đo bức xạ;

b) Thiết bị đo áp lực hơi của lốp xe cơ giới;

c) Thiết bị đo chiều cao hoa lốp xe cơ giới;

d) Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới;

đ) Thiết bị đo âm lượng;

e) Thiết bị đo cường độ ánh sáng;

g) Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới;

h) Thước thủy bình;

i) Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối;

k) Thước đo giang cách bánh xe trên một trục;

l) Thước đo đường kính bánh xe;

m) Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe;

n) Đồng hồ bấm giây;

o) Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe;

p) Thiết bị đo độ sâu của nước;

q) Thiết bị đo nhanh khí;

r) Thiết bị đo nhanh nước;

s) Thiết bị đo sóng vi ba;

t) Thiết bị đo phóng xạ;

u) Thiết bị đo điện từ trường;

v) Thiết bị đo vi khí hậu;

x) Thiết bị đo lưu tốc dòng.

5. Đối với các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không thuộc quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, gồm:

a) Thiết bị đo, thử chất ma túy;

b) Thiết bị ghi âm và ghi hình;

c) Thiết bị định vị vệ tinh;

d) Thiết bị đánh dấu hóa chất;

đ) Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình;

e) Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả;

g) Thiết bị phân tích khí;

h) Thiết bị phân tích nước và chất lỏng;

i) Thiết bị phân tích đất;

k) Thiết bị phân tích chất rắn;

l) Thiết bị phân tích các yếu tố vi sinh vật;

m) Thiết bị thu mẫu môi trường;

n) Thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

o) Trạm kiểm định môi trường di động;

p) Thiết bị trắc địa;

q) Thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2015. Những quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

 

Collapse Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nướcLuật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước
Collapse Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 2008Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 2008
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm tập trungMua sắm tài sản nhà nước, mua sắm tập trung
Collapse Những quy định khácNhững quy định khác
Thông tư 03/2014/TT-BTC Hướng dẫn về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
Thông tư 07/2009/TT-BTC Hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Nghị định 10/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Nghị định 106/2009/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
Thông tư 12/2012/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
Thông tư 12/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 120/2015/TT-BQP Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BTC-BQP Hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng
Thông tư 14/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01/2002/CT-TTg ngày 28/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định.
Thông tư 159/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/ 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Thông tư 16/2011/TT-BTP Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
Thông tư 162/2014/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Nghị định 165/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
Thông tư 178/2013/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thông tư 18/2013/TT-BTC Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
Thông tư 198/2013/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
Quyết định 202/2006/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 225/2009/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước
Thông tư 23/2016/TT-BTC Huớng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công Iập
Nghị định 29/2014/NĐ-CP Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Thông tư 39/2011/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 1/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tư 41/2015/TT-BTC Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tư 54/2013/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Quyết định 56/2014/QĐ-TTg Về quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Thông tư 81/2011/TT-BTC Hướng dẫn quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị kèm theo Quyết định 86/2010/QĐ-TTg
Thông tư 87/2010/TT-BTC Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
Thông tư 89/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ
Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tư 40/2015/TT-BCA Quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
Thông tư 110/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
Expand Phần mềm quản lý tài sản nhà nướcPhần mềm quản lý tài sản nhà nước
Expand Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan VN ở nước ngoàiQuản lý sử dụng tài sản Nhà nước của cơ quan VN ở nước ngoài
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thônQuản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
Expand Quản lý, xử lý tài sản được hình thành khi thực hiện nhiệm vụ khoa họcQuản lý, xử lý tài sản được hình thành khi thực hiện nhiệm vụ khoa học
Expand Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nướcSắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Expand Tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việcTiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc
Expand Định mức sử dụng ô tô, phương tiệnĐịnh mức sử dụng ô tô, phương tiện
Expand Định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện thoại, phương tiện làm việcĐịnh mức, tiêu chuẩn sử dụng điện thoại, phương tiện làm việc
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về quản lý & sử dụng tài sản nhà nước (cũ)VBQPPL về quản lý & sử dụng tài sản nhà nước (cũ)
Expand Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nướcSắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước