Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị định 54/2003/NĐ-CP | Ban hành: 19/05/2003  |  Hiệu lực: 21/06/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 54/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

___________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác, chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2. Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ sau khi được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

4. Về hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án về phương hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc hình thành các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở công nghệ mới và công nghệ cao;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và trình Chính phủ đề án về quy hoạch mạng lưới các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi cả nước. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thành lập và cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, cơ chế đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, biện pháp thực hiện chính sách xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Nhà nước, sử dụng, phát triển nhân lực khoa học và công nghệ;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chính phủ dự toán ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù riêng của hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

d) Quy định việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

đ) Quy định cụ thể điều kiện thành lập đối với từng loại hình tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Thống nhất quản lý việc đăng ký hoạt động đối với các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định của Chính phủ;

f) Tổ chức thẩm định, giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư nhóm A, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thống nhất quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ;

g) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ;

h) Thường trực Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia; Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm:

a) Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam;

b) Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống chuẩn đo lường, chứng nhận mẫu chuẩn, quy định phép đo, phương pháp đo và phê duyệt mẫu phương tiện đo; tổ chức việc kiểm định phương tiện đo, công nhận khả năng kiểm định, ủy quyền kiểm định nhà nước;

c) Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí của các tổ chức công nhận và chứng nhận chất lượng; tổ chức việc công nhận và chứng nhận chất lượng; chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ký kết và thực hiện các thoả thuận, điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động công nhận và chứng nhận chất lượng sản phẩm;

6. Về sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hóa):

a) Tổ chức thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

c) Quy định và chỉ đạo hoạt động của hệ thống tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ; chỉ đạo về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ đối với các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở;

7. Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về năng lượng nguyên tử và công nghệ hạt nhân;

b) Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức khai báo, đăng ký, cấp giấy phép về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ;

c) Thống nhất và chịu trách nhiệm quản lý về chất thải phóng xạ và quan trắc môi trường phóng xạ; kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ;

8. Quản lý và tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

9. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân địa phương về việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Bộ quản lý;

12. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc Bộ;

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

16. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xây dựng và quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

1. Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên;

2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

3. Vụ Đánh giá, thẩm định và Giám định công nghệ;

4. Vụ Công nghệ cao;

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

6. Vụ Hợp tác Quốc tế;

7. Vụ Pháp chế;

8. Vụ Tổ chức cán bộ;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng;

11. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

12. Cục Sở hữu trí tuệ;

13. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân;

14. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:

1. Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ;

2. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

3. Viện ứng dụng công nghệ;

4. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

5. Trường Nghiệp vụ quản lý Khoa học và Công nghệ;

6. Trung tâm Tin học;

7. Báo Khoa học và Phát triển;

8. Tạp chí Hoạt động Khoa học;

9. Tạp chí Tia sáng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 

 

Collapse Luật Tổ chức chính phủLuật Tổ chức chính phủ
Expand Luật Tổ chức Chính phủ 2015, sửa đổi 2019Luật Tổ chức Chính phủ 2015, sửa đổi 2019
Collapse Luật Tổ chức Chính phủ 2001Luật Tổ chức Chính phủ 2001
Expand LuậtLuật
Expand Cơ quan giúp việc cho Thủ tướng Chính phủCơ quan giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ
Expand Phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phươngPhân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương
Expand Quy chế làm việc của Chính phủQuy chế làm việc của Chính phủ
Expand Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTCQuy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC
Expand Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các vùng kinh tế trọng điểmQuy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các vùng kinh tế trọng điểm
Expand Theo dõi, đánh giá chương trình hành động của Chính phủTheo dõi, đánh giá chương trình hành động của Chính phủ
Expand Tổ chức, hoạt động Ban Tôn giáo Chính phủTổ chức, hoạt động Ban Tôn giáo Chính phủ
Expand Tổ chức, hoạt động Bô Tư phápTổ chức, hoạt động Bô Tư pháp
Expand Tổ chức, hoạt động Bảo hiểm xã hội Việt NamTổ chức, hoạt động Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Công anTổ chức, hoạt động Bộ Công an
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Công thươngTổ chức, hoạt động Bộ Công thương
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Giao thông vận tảiTổ chức, hoạt động Bộ Giao thông vận tải
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Giáo dục và đào tạoTổ chức, hoạt động Bộ Giáo dục và đào tạo
Collapse Tổ chức, hoạt động Bộ Khoa học và công nghệTổ chức, hoạt động Bộ Khoa học và công nghệ
Quyết định 08/2008/QĐ-BKHCN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm
Quyết định 104/2009/QĐ-TTg Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 11/2004/QĐ-BKHCN Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Quyết định 114/2005/QĐ-TTg Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Quyết định 12/2003/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Quyết định 140/2004/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Quyết định 16/2004/QĐ-BKHCN Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường Nghiệp vụ quản lý Khoa học và Công nghệ
Nghị định 20/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 27/2005/QĐ-BKHCN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Quyết định 27/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định 28/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định 28/2004/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 36/2004/QĐ-BKHCN Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 46/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định 54/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Kế hoạch và đầu tưTổ chức, hoạt động Bộ Kế hoạch và đầu tư
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Lao động, thương binh và xã hộiTổ chức, hoạt động Bộ Lao động, thương binh và xã hội
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Ngoại giaoTổ chức, hoạt động Bộ Ngoại giao
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônTổ chức, hoạt động Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Nội vụTổ chức, hoạt động Bộ Nội vụ
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Quốc phòngTổ chức, hoạt động Bộ Quốc phòng
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Thông tin và truyền thôngTổ chức, hoạt động Bộ Thông tin và truyền thông
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Tài chínhTổ chức, hoạt động Bộ Tài chính
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Tài nguyên và môi trườngTổ chức, hoạt động Bộ Tài nguyên và môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Văn hoá, thể thao và du lịchTổ chức, hoạt động Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Xây dựngTổ chức, hoạt động Bộ Xây dựng
Expand Tổ chức, hoạt động Bộ Y tếTổ chức, hoạt động Bộ Y tế
Expand Tổ chức, hoạt động cơ quan thuộc Chính phủTổ chức, hoạt động cơ quan thuộc Chính phủ
Expand Tổ chức, hoạt động của Bộ, cơ quan ngang bộTổ chức, hoạt động của Bộ, cơ quan ngang bộ
Expand Tổ chức, hoạt động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhTổ chức, hoạt động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Expand Tổ chức, hoạt động Phòng Thương mại và công nghiệp Việt NamTổ chức, hoạt động Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Thanh tra Chính phủTổ chức, hoạt động Thanh tra Chính phủ
Expand Tổ chức, hoạt động Thông tấn xã Việt NamTổ chức, hoạt động Thông tấn xã Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ emTổ chức, hoạt động Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em
Expand Tổ chức, hoạt động Uỷ ban dân tộcTổ chức, hoạt động Uỷ ban dân tộc
Expand Tổ chức, hoạt động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt NamTổ chức, hoạt động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Viện Khoa học và công nghệ Việt NamTổ chức, hoạt động Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Văn phòng Chính phủTổ chức, hoạt động Văn phòng Chính phủ
Expand Tổ chức, hoạt động Đài tiếng nói Việt NamTổ chức, hoạt động Đài tiếng nói Việt Nam
Expand Tổ chức, hoạt động Đài truyền hình Việt NamTổ chức, hoạt động Đài truyền hình Việt Nam
Expand Chế độ, chính sách với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamChế độ, chính sách với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Expand Luật Tổ chức Chính phủ 1992Luật Tổ chức Chính phủ 1992
Expand Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981
Expand Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960
Expand VBQPPL về tổ chức Chính phủ (cũ)VBQPPL về tổ chức Chính phủ (cũ)