Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT | Ban hành: 14/12/2012  |  Hiệu lực: 16/06/2013  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 63/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật

______________

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogo-derma granarium Everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Le Conte).

Ký hiệu: QCVN 01-105 : 2012/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt to vòi (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)).

Ký hiệu: QCVN 01-106 : 2012/BNNPTNT.

3. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus)

Ký hiệu: QCVN 01-107 : 2012/BNNPTNT.

4. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Ký hiệu: QCVN 01-108 : 2012/BNNPTNT.

5. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Ký hiệu: QCVN 01-109 : 2012/BNNPTNT.

6. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Ký hiệu: QCVN 01-110 : 2012/BNNPTNT.

7. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra rệp sáp hại giống cây trồng nhập khẩu và biện pháp xử lý.

Ký hiệu: QCVN 01-111 : 2012/BNNPTNT.

8. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-112 : 2012/BNNPTNT.

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-113 : 2012/BNNPTNT.

10. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-114 : 2012/BNNPTNT.

11. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả.

Ký hiệu: QCVN 01-115 : 2012/BNNPTNT

12. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-116 : 2012/BNNPTNT

13. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ.

Ký hiệu: QCVN 01-117 : 2012/BNNPTNT

14. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại chè.

Ký hiệu: QCVN 01-118 : 2012/BNNPTNT

15. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi.

Ký hiệu: QCVN 01-119 : 2012/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2013

Điều 3. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

 

 

 

Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Collapse Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợpChứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thôngChứng nhận, công bố hợp quy ngành CNTT, truyền thông
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩmChứng nhận, công bố hợp quy trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Expand Quản lý hoạt động công nhận tại Việt NamQuản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
Expand Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượngSử dụng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chất lượng
Expand Tổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc giaTổ chức, hoạt động ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Expand Xây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩnXây dựng, thẩm định ban hành, áp dụng... tiêu chuẩn, quy chuẩn
Expand Chấp thuận tiêu chuẩn quốc tếChấp thuận tiêu chuẩn quốc tế
Expand Xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngXây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Collapse VBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVBQPPL BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựngChứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Expand Công bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc giaCông bố, bãi bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
Expand QCKTQG trong dự trữ quốc giaQCKTQG trong dự trữ quốc gia
Expand QCKTQG trong lĩnh vực dệt mayQCKTQG trong lĩnh vực dệt may
Expand QCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngQCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Expand QCKTQG trong năng lượng nguyên tửQCKTQG trong năng lượng nguyên tử
Expand QCKTQG trong xây dựngQCKTQG trong xây dựng
Expand QCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎEQCKTQG VỀ Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE
Expand QCKTQG về an toàn lao độngQCKTQG về an toàn lao động
Expand TCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTTTCVN, QCKTQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTT
Expand QCKTQG về bản đồQCKTQG về bản đồ
Expand QCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIQCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand QCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trờiQCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Expand QCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũQCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũ
Expand QCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tửQCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tử
Expand QCKTQG về môi trườngQCKTQG về môi trường
Expand QCKTQG về rạp chiếu phimQCKTQG về rạp chiếu phim
Expand QCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổQCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổ
Expand QCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏQCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏ
Expand QCKTQG đối với xăng dầu, khíQCKTQG đối với xăng dầu, khí
Expand QCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗQCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand QCKTQG trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháyQCKTQG trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
Collapse TC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔITC, QC KỸ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔI
Expand Chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồngChứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng
Expand Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngànhDanh mục giống cây trồng lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
Expand Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia nhóm nông nghiệpHướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia nhóm nông nghiệp
Expand QCKTQG khác trong lĩnh vực nông nghiệpQCKTQG khác trong lĩnh vực nông nghiệp
Expand QCKTQG trong lĩnh vực giống cây trồngQCKTQG trong lĩnh vực giống cây trồng
Expand QCKTQG trong thủy sảnQCKTQG trong thủy sản
Expand QCKTQG về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôiQCKTQG về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Collapse QCKTQG về kiểm dịch & bảo vệ thực vậtQCKTQG về kiểm dịch & bảo vệ thực vật
Thông tư 16/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật (QCVN 01-159:2014/BNNPTNT, QCVN 01-160:2014/BNNPTNT, QCVN 01-161:2014/BNNPTNT, QCVN 01-162:2014/BNNPTNT, QCVN 01-163:2014/BNNPTNT, QCVN 01-164:2014/BNNPTNT, QCVN 01-165:2014/BNNPTNT, QCVN 01-166:2014/BNNPTNT, QCVN 01-167:2014/BNNPTNT, QCVN 01-168:2014/BNNPTNT, QCVN 01-169:2014/BNNPTNT, QCVN 01-170:2014/BNNPTNT, QCVN 01-171:2014/BNNPTNT, QCVN 01-172:2014/BNNPTNT, QCVN 01-173:2014/BNNPTNT, QCVN 01-174:2014/BNNPTNT, QCVN 01-175:2014/BNNPTNT, QCVN 01-176:2014/BNNPTNT, QCVN 01-177:2014/BNNPTNT, QCVN 01-178:2014/BNNPTNT, QCVN 01-179:2014/BNNPTNT, QCVN 01-180:2014/BNNPTNT, QCVN 01-181:2014/BNNPTNT)
Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật (QCVN 01-14:2010/BNNPTNT, QCVN 01-15:2010/BNNPTNT, QCVN 01-16:2010/BNNPTNT, QCVN 01-17:2010/BNNPTNT, QCVN 01-18:2010/BNNPTNT, QCVN 01-19:2010/BNNPTNT, QCVN 01-20:2010/BNNPTNT, QCVN 01-21:2010/BNNPTNT, QCVN 01-22:2010/BNNPTNT, QCVN 01-23:2010/BNNPTNT)
Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật (QCVN 01-135:2013/BNNPTNT, QCVN 01-136:2013/BNNPTNT, QCVN 01-137:2013/BNNPTNT, QCVN 01-138:2013/BNNPTNT, QCVN 01-139:2013/BNNPTNT, QCVN 01-140:2013/BNNPTNT, QCVN 01-141:2013/BNNPTNT, QCVN 01-142:2013/BNNPTNT, QCVN 01-143:2013/BNNPTNT, QCVN 01-144:2013/BNNPTNT, QCVN 01-145:2013/BNNPTNT, QCVN 01-146:2013/BNNPTNT)
Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (QCVN 01-1 : 2009/BNNPTNT, QCVN 01-2 : 2009/BNNPTNT)
Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật (QCVN 01-105:2012/BNNPTNT, QCVN 01-106:2012/BNNPTNT, QCVN 01-107:2012/BNNPTNT, QCVN 01-108:2012/BNNPTNT, QCVN 01-109:2012/BNNPTNT, QCVN 01-110:2012/BNNPTNT, QCVN 01-111:2012/BNNPTNT, QCVN 01-112:2012/BNNPTNT, QCVN 01-113:2012/BNNPTNT, QCVN 01-114:2012/BNNPTNT, QCVN 01-115:2012/BNNPTNT, QCVN 01-116:2012/BNNPTNT, QCVN 01-117:2012/BNNPTNT, QCVN 01-118:2012/BNNPTNT, QCVN 01-119:2012/BNNPTNT)
Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật (QCVN 01-29:2010/BNNPTNT, QCVN 01-30:2010/BNNPTNT, QCVN 01-31:2010/BNNPTNT, QCVN 01-32:2010/BNNPTNT, QCVN 01-33:2010/BNNPTNT, QCVN 01-34:2010/BNNPTNT, QCVN 01-35:2010/BNNPTNT, QCVN 01-36:2010/BNNPTNT, QCVN 01-37:2010/BNNPTNT, QCVN 01-38:2010/BNNPTNT)
Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Expand QCKTQG về thú yQCKTQG về thú y
Expand Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nhóm nghề nông nghiệpTiêu chuẩn kỹ năng nghề nhóm nghề nông nghiệp
Expand TCQG trong lĩnh vực an ninhTCQG trong lĩnh vực an ninh
Expand Tiêu chuẩn ngành dự trữ quốc giaTiêu chuẩn ngành dự trữ quốc gia
Expand Tiêu chuẩn ngành đường sắtTiêu chuẩn ngành đường sắt
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghềTiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề
Expand Tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựngTiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng
Expand Tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chínhTiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính
Expand Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựngÁp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động xây dựng
Expand QCKTQG về nhà chung cưQCKTQG về nhà chung cư
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006
Expand QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand TIÊU CHUẨN QUỐC GIATIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Phụ lục đính kèm
 
Quy chuẩn.zip