Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 65/2017/TT-BTC | Ban hành: 27/06/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


 

BỘ TÀI CHÍNH
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Số: 65/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

________________

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Hiệp định Hải quan ASEAN ký ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Căm-pu-chia;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm hai (2) phụ lục:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

1. Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.

3. Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Nội chính trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Website TCHQ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ (TXNK-240b).

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

 

Collapse Luật Hải quanLuật Hải quan
Collapse Luật Hải quan 2014Luật Hải quan 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chuyển cửa khẩu làm thủ tục hải quanChuyển cửa khẩu làm thủ tục hải quan
Expand Cơ chế một cửa quốc gia trong thủ tục hải quanCơ chế một cửa quốc gia trong thủ tục hải quan
Collapse Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamDanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông tư 103/2015/TT-BTC Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông tư 65/2017/TT-BTC Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Thông tư 09/2019/TT-BTC Sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Expand Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhậpDanh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Expand Kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hoáKiểm tra chất lượng và thông quan hàng hoá
Expand Kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩuKiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
Expand Mã số hàng hóa nhập khẩu thuốc chữa bệnh & mỹ phẩmMã số hàng hóa nhập khẩu thuốc chữa bệnh & mỹ phẩm
Expand Phân loại hàng hóa; phân tích để phân loại, kiểm tra chất lượng & an toàn thực phẩm hàng hóaPhân loại hàng hóa; phân tích để phân loại, kiểm tra chất lượng & an toàn thực phẩm hàng hóa
Expand Thí điểm đại lý giảm sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ VN- TQThí điểm đại lý giảm sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ VN- TQ
Expand Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quanThủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan
Expand Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuTrị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Expand Tổ chức, hoạt động Tổng cục hải quan, hải quan các cấpTổ chức, hoạt động Tổng cục hải quan, hải quan các cấp
Expand Tờ khai Hải quan dùng cho ngườỉ xuất cảnh, nhập cảnhTờ khai Hải quan dùng cho ngườỉ xuất cảnh, nhập cảnh
Expand Tờ khai hải quan điện tửTờ khai hải quan điện tử
Expand Xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quanXử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan
Expand Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quanĐiều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan
Expand Đại lý hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quanĐại lý hải quan, chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Expand Định mức hàng hoá được miễn thuếĐịnh mức hàng hoá được miễn thuế
Expand Xác định xuất xứ hàng hóa và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóaXác định xuất xứ hàng hóa và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Expand Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng hàng hóa Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng hàng hóa
Expand Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quanQuản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Expand Quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệuQuản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu
Expand Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quanHàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Expand Cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quanCờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan
Expand Luật Hải quan 2001, sửa đổi 2005Luật Hải quan 2001, sửa đổi 2005
Expand Pháp lệnh Hải quan 1990Pháp lệnh Hải quan 1990
Expand Điều lệ Hải quan 1960Điều lệ Hải quan 1960

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc