Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 69/2014/QĐ-TTg | Ban hành: 10/12/2014  |  Hiệu lực: 26/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 69/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được

từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

_________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Điều 49 Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất theo phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất đã thực hiện giao vốn cho doanh nghiệp quân đội không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức khác thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là đơn vị) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện sắp xếp nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các khoản thu

Các khoản thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, gồm:

1. Tiền thu từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng (sau đây gọi là đất quốc phòng) sang sử dụng vào mục đích khác.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất quốc phòng sang sử dụng vào mục đích khác.

Điều 4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

1. Toàn bộ số tiền thu được theo quy định tại Điều 3 Quyết định này được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản.

2. Bộ Quốc phòng sử dụng số tiền thu được quy định tại Khoản 1 Điều này cho các nội dung sau:

a) Chi trả các chi phí:

- Liên quan đến xử lý nhà, đất, gồm:

+ Kiểm kê, đo vẽ nhà, đất;

+ Xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

+ Tiêu hủy, gồm: Chi phí tháo dỡ, hủy bỏ, làm biến dạng tài sản;

+ Di dời, gồm: Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị (nếu phải di chuyển); chi phí hỗ trợ để di dời các hộ dân đang ở tại vị trí cũ (nếu có).

- Chi phí khác có liên quan.

b) Số tiền còn lại sau khi đã chi trả cho các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này được sử dụng cho các nhiệm vụ: Nâng cao tiềm lực quốc phòng; đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; đầu tư xây dựng doanh trại, cơ sở sản xuất quốc phòng và các nhiệm vụ quốc phòng quan trọng, cấp bách theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép sử dụng tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

3. Quy trình hạch toán, quản lý, sử dụng số tiền thu được

a) Định kỳ hàng quý, Bộ Quốc phòng thông báo số thu, số chi, số dư trên tài khoản tạm giữ từ sắp xếp nhà, đất để Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp.

b) Kết thúc mỗi năm tài chính, trước ngày 31 tháng 12, Bộ Quốc phòng tổng hợp tình hình thu, chi và việc sử dụng tiền trên tài khoản tạm giữ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này gửi Bộ Tài chính để thực hiện hạch toán thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn phát sinh nguồn thu; hạch toán chi ngân sách qua ngân sách nhà nước đối với Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

c) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2015.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Collapse Cơ chế quản lý tài chính đối với một số cơ quan, tổ chứcCơ chế quản lý tài chính đối với một số cơ quan, tổ chức
Expand Chế độ tài chính các Khu kinh tế, công nghiệpChế độ tài chính các Khu kinh tế, công nghiệp
Expand Chế độ tài chính sau thuế của cty xổ số kiến thiếtChế độ tài chính sau thuế của cty xổ số kiến thiết
Expand Chế độ tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng VNChế độ tài chính Trung tâm Quản lý bay dân dụng VN
Expand Chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệChế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ
Expand Cơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục thuếCơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục thuế
Expand Cơ chế quản lý tài chính Đài truyền hình VNCơ chế quản lý tài chính Đài truyền hình VN
Expand Cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt NamCơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
Expand Cơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Hải quanCơ chế quản lý tài chính, biên chế Tổng cục Hải quan
Expand Cơ chế tài chính Cục Hàng hải Việt NamCơ chế tài chính Cục Hàng hải Việt Nam
Expand Cơ chế tài chính Cục tần số vô tuyến điện, Cục viễn thôngCơ chế tài chính Cục tần số vô tuyến điện, Cục viễn thông
Collapse Cơ chế tài chính khi sắp xếp, di dời đất, nhà xưởng có sở hữu của nhà nướcCơ chế tài chính khi sắp xếp, di dời đất, nhà xưởng có sở hữu của nhà nước
Quyết định 11/2016/QĐ-TTg Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an
Quyết định 46/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
Quyết định 69/2014/QĐ-TTg Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Quyết định 86/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
Expand Cơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Bình SơnCơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
Expand Cơ chế tài chính và biên chế Kho bạc Nhà nướcCơ chế tài chính và biên chế Kho bạc Nhà nước
Expand Cơ chế tài chính đặc thù Thông tấn xã VNCơ chế tài chính đặc thù Thông tấn xã VN
Expand Cơ chế tài chính đối với các đối tượng khácCơ chế tài chính đối với các đối tượng khác
Expand Cơ chế tài chính đối với Phòng TM & CN Việt NamCơ chế tài chính đối với Phòng TM & CN Việt Nam
Expand Quy chế quản lý tài chính hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họaQuy chế quản lý tài chính hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa
Expand Quy chế tài chính Cục hàng không VNQuy chế tài chính Cục hàng không VN
Expand Quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởngQuản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
Expand Quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án có vốn NSNNQuản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án có vốn NSNN
Expand Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thôngCơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông
Expand Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tửCơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Expand Cơ chế tài chính của một số cục thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônCơ chế tài chính của một số cục thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn